Förändring av antalet aktier och röster samt aktiekapital i Wallenstam AB (publ)

Enligt beslut från årsstämman 2011 minskas Wallenstams aktiekapital med 3.333.333,3333 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen har idag genomförts genom indragning av 5.000.000 B-aktier som bolaget själv har varit innehavare av genom tidigare genomförda förvärv. Det totala antalet aktier har idag, sista handelsdagen i månaden, minskat från 177.000.000 aktier till 172.000.000 aktier. Det totala antalet röster uppgår efter minskningen till 327.250.000 stycken och aktiekapitalet till 114.666.666,6667 kronor.

Av totalt 172.000.000 aktier i Wallenstam AB utgör 17.250.000 aktier av serie A och 154.750.000 aktier av serie B. En aktie av serie A har 10 röster och en aktie av serie B har 1 röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår efter minskningen således till 327.250.000.

Bolagets innehav i egna aktier uppgår efter minskningen till 181.126 aktier av serie B. Detta motsvarar 0,10 procent av kapitalet och 0,05 procent av röstetalet.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2011 klockan 13.30.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00, 0705-17 11 38
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 26 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och cirka 2 000 kommersiella kontrakt. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,3 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar