Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2012 Wallenstam AB (publ)

 

  • Hyresintäkterna under perioden ökar till 400 Mkr (377).
  • Periodens resultat efter skatt uppgår till 259 Mkr (149). Vinst per aktie uppgår till 1,5 kr (0,9).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 111 Mkr (38) och på derivatinstrument till 142 Mkr (99).
  • Fastigheter har sålts för 75 Mkr (146), till priser som översteg senaste årsskiftesvärdering med cirka 10 %.
  • Investeringar i fastigheter uppgår till 436 Mkr (406), varav förvärv utgör 166 Mkr (146).
  • Investeringar i vind- och vattenkraft uppgår till 83 Mkr (42).
  • Substansvärde per aktie uppgår till 81 kr (76).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

”2012 börjar starkt, vi levererar ett mycket bra resultat. Hyresomsättningen ökar med 23 Mkr och driftnettot är 45 Mkr bättre än motsvarande period föregående år. Förvaltningsresultatet är 41 % bättre och rörelseresultatet, som inkluderar en positiv värdeutveckling på vårt fastighetsinnehav om totalt 111 Mkr, är 54 % bättre än motsvarande period föregående år. Den fina värdeutvecklingen i våra fastigheter, som också omfattar periodens resultat av fastighetsförsäljningar, ser vi som en bekräftelse på vår strategi att förvärva och bygga bra fastigheter i attraktiva lägen. Samtidigt fortlöper vår nyproduktion som planerat med tydlig värdetillväxt och god driftsekonomi för de fastigheter som färdigställts.”

”Då denna kvartalsrapport är den första som särredovisar upplysningar om vår satsning inom NaturEnergi vill jag gärna kommentera detta särskilt. Det som började som en satsning för ökad kostnadskontroll över våra elkostnader under sent 90-tal omfattar numera både produktion och handel med el, huvudsakligen från våra 29 vindkraftverk. Vårt mål är att vid utgången av år 2013 ha en energiproduktion från förnybar energi som täcker vårt eget och våra kunders behov. För att nå det behövs en installerad effekt på cirka 100 MW. Per den 31 mars 2012 har vi nått drygt halvvägs mot detta mål med en installerad effekt om cirka 55 MW.”

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012 klockan 08.00.

                            

För ytterligare information:
Ulf Ek, finansdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 37
Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 27 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och cirka 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 46 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.