Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2013 Wallenstam AB (publ)

1 JANUARI - 31 MARS 2013

  • Hyresintäkterna första kvartalet 2013 uppgår till 396 Mkr (400).
  • Förvaltningsresultatet uppgår till 79 Mkr (86).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 135 Mkr (111) och på derivatinstrument till 111 Mkr (142).
  • Resultat efter skatt ökar till 286 Mkr (259) och vinst per aktie till 1,7 kr (1,5).
  • Fastigheter har sålts för 452 Mkr (75), till priser som översteg senaste årsskiftesvärdering med cirka 2 %.
  • Investeringar i fastigheter uppgår till 236 Mkr (436) och i vindkraft till 224 Mkr (83).
  • Substansvärde per aktie ökar till 90 kr (81).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:
”Jag är nöjd med den fina utvecklingen vi har i bolaget. Pågående ombyggnadsprojekt samt en lång, kall och snörik vinter har bidragit till ett något lägre förvaltningsresultat. Med vår nyproduktion av bostäder i attraktiva regioner skapar vi en bra och stabil värdetillväxt i dessa tider med låg tillväxt i vår omvärld. Projekten är en trygg bas för framtida utveckling.”

För fullständig rapport se bifogad pdf.                   

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 klockan 08:00.  

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38
Ulf Ek, finansdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 37
Anna Gullmarstrand, ekonomichef, Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0706-17 11 09


www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam är från och med årsskiftet 2012/2013 även självförsörjande på förnybar energi. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.