Styrelsebeslut gällande återköp av aktier

Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 23 april 2013 fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier fram till nästkommande årsstämma. Vid konstituerande styrelsemöte direkt efter årsstämman beslutade styrelsen att utnyttja detta bemyndigande utifrån årsstämmans beslutade villkor.

Syftet med återköp av egna aktier är att:

  • främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att skapa största möjliga avkastning för aktieägarna,
  • fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde, samt
  • skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna,
  • möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 klockan 18:40

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00, 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar