Wallenstam bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2017: Förvaltningsresultatet ökar med 10 %

Vd Hans Wallenstam samt CFO och IR-ansvarig Susann Linde kommenterar resultatet på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 13.30.

Conference call med Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, äger rum kl. 14.30 via www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer.

1 JANUARI–31 DECEMBER 2017

 • –Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, uppgår till 13,3 %.
 • –Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 10 % och uppgår till 806 Mkr (733).
 • –Hyresintäkterna ökar med cirka 6 % och uppgår till 1 701 Mkr (1 607).
 • –Byggnation av fastigheter uppgår till 2 310 Mkr (2 351).
 • –På bokslutsdagen hade vi 1 953 lägenheter i produktion.
 • –Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 2 556 Mkr (3 470).
 • –Resultat före skatt uppgår till 3 001 Mkr (4 198) och resultat efter skatt uppgår till 2 421 Mkr (3 348), motsvarande 7,4 kr per aktie (10,1).
 • –Nedskrivning av vindkraftsinvesteringar har gjorts om 500 Mkr (0).
 • –Fastigheter och lägenheter har sålts för 939 Mkr (1 306) med realiserat resultat om 54 Mkr (193).

1 OKTOBER–31 DECEMBER 2017

 • Förvaltningsresultat fastigheter ökar med drygt 9 % och uppgår till 185 Mkr (169).
 • –Hyresintäkterna ökar med drygt 8 % och uppgår till 444 Mkr (410).
 • –Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 739 Mkr (1 618).
 • –Resultat före skatt uppgår till 756 Mkr (2 119) och resultat efter skatt uppgår till 640 Mkr (1 701), motsvarande 2,0 kr per aktie (5,2).
 • –Nedskrivning av vindkraftsinvesteringar har gjorts om 200 Mkr (0).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

”2017 har varit ett fantastiskt starkt år! Förvaltningsresultatet har ökat med 73 Mkr, 10 %, som ett resultat av eget arbete genom bland annat effektivare förvaltning och inflyttning i våra kostnadseffektiva nyproduktioner. Vi har som mål i vår affärsplan 2018 att vårt substansvärde ska öka i genomsnitt med minst 10 % per år och för 2017 är ökningen 13 %!”

”Det råder just nu en osäkerhet på bostadsrättsmarknaden. Våra starka finanser i kombination med vår kostnadseffektiva nybyggnation av hyresrätter och vår flexibla affärsmodell ger oss förutsättningar att dra nytta av marknadsutvecklingen.”

För fullständig rapport se bifogad PDF.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 klockan 13:00. 

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 41 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 8 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.