Wallenstam delårsrapport 1 januari- 30 september 2015

CFO och IR-ansvarig Susann Linde kommenterar resultatet på www.wallenstam.se/presentationer

Conference call med Susann Linde äger rum kl. 09.30 via www.financialhearings.com, presentation finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015

 • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 512 Mkr (464), en ökning med 10 %.
 • Fastigheter har sålts för 1 850 Mkr (1 280) och resulterat i realiserade värdeförändringar om 144 Mkr (152), vilket är 9 % över senaste värdering.
 • Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 1 880 Mkr (498), varav ny-produktion utgör 435 Mkr (85).
 • Värdeförändringar på derivatinstrument uppgår till 30 Mkr (-595).
 • Resultat efter skatt uppgår till 2 167 Mkr (187), motsvarande 6,5 kr (0,6) per aktie.
 • Hyresintäkterna för delårsperioden uppgår till 1 159 Mkr (1 186).
 • Förvärv och investeringar i fastigheter uppgår till totalt 2 561 Mkr (1 328).
 • Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 17,7 %.
 • Under perioden har vi byggstartat cirka 370 lägenheter. På bokslutsdagen hade vi drygt 1 300 lägenheter i produktion.

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015

 • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 190 Mkr (173).
 • Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 169 Mkr (105), varav nyproduktion utgör 133 Mkr (17).
 • Värdeförändringar på derivatinstrument uppgår till -130 Mkr (-168).
 • Resultat efter skatt uppgår till 185 Mkr (-167), motsvarande 0,6 kr (-0,5) per aktie.
 • Hyresintäkterna för tredje kvartalet uppgår till 387 Mkr (393).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

”Vi skapar betydande övervärden genom vårt arbete med att bygga bostäder. Vi skapar också värden genom ombyggnationer och effektiv förvaltning. Närmare 80 % av värdetillväxten i kvartalet kommer från vår nyproduktion.”

”Glädjande nog visar perioden en substansvärdestillväxt på rullande helår om 17,7 %, en fantastisk utveckling som ligger över vårt mål om en genomsnittlig substansvärdestillväxt på 10 % per år.”

”Resultatet visar att verksamheten går fortsatt riktigt bra. Förvaltningsresultatet för perioden uppgår till 512 Mkr, en ökning med 10 %. Vi har en stark finansiell ställning med en låg belåningsgrad, 44 %, och en hög soliditet om 43 %. Vi känner oss mycket nöjda med resultatet och utvecklingen så här långt!”

För en fullständig rapport se bifogad PDF.           

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015 klockan 08:00.        

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 30 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 300 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med drygt 67 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.