Wallenstam delårsrapport 1 januari–31 mars 2018: Stabil och värdeskapande verksamhet

Vd Hans Wallenstam samt Regionchef Göteborg Marina Fritsche kommenterar resultatet på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 08.30.

Conference call med Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, äger rum kl. 10.00 via www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer.

1 JANUARI–31 MARS 2018

  • Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, uppgår till 11,9 %.
  • Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 14 % och uppgår till 217 Mkr (191).
  • Hyresintäkterna ökar med 13 % och uppgår till 467 Mkr (414).
  • Byggnation av fastigheter uppgår till 451 Mkr (555).
  • På bokslutsdagen hade vi 2 095 lägenheter i produktion.
  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 126 Mkr (369).
  • Resultat före skatt uppgår till 397 Mkr (650) och resultat efter skatt uppgår till 310 Mkr (540), motsvarande 1,0 kr per aktie (1,6).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

”Verksamheten fortsätter att leverera bra resultat, driftnettot ökar med 13 %, förvaltningsresultatet ökar med 14 % och substansvärdestillväxten på rullande helår uppgår till 12 %. Det är fantastiskt fina siffror, och det känns väldigt tryggt!”

”Vår kostnadseffektiva nyproduktion, som ger maximal kvalitet för lägsta möjliga kostnad, tillsammans med vår affärsmodell där vi kan omvandla bostadsrätter till hyresrätter i sent skede, gör det möjligt för oss att ta vara på de osäkrare tider som råder. Med en soliditet på 44 % och en belåningsgrad som också är 44 % har vi en position med både stabilitet och handlingsutrymme där vi kan dra fördel av marknadsutvecklingen. Det gäller både produktionspriser, fastighetsaffärer och projektförvärv.”

För fullständig rapport se bifogad PDF.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 klockan 08:00. 

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 42 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 8 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.