Wallenstam Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Wallenstam Kallelse till ordinarie bolagsstämma Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) hälsar välkommen till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 20 maj 1999, kl 17.00. Wallenstamsalen, Stadsmuséet, Norra Hamngatan 12, Göteborg. Klockan 16.00 öppnar vi lokalerna för registrering då vi även bjuder på lätt förtäring och ger våra besökare möjlighet att besöka vår informationsmonter. Registrering måste ske före kl 17.00. ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman måste - senast måndagen den 10 maj 1999 vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken. - göra en anmälan om deltagande till Louise Wingstrand senast måndagen den 17 maj 1999 kl 16.00, under adress Lennart Wallenstam Byggnads AB, Box 53257, 400 16 Göteborg. Vid anmälan, som helst bör vara skriftlig men även kan göras per telefon 031- 20 00 00, ska uppges namn, adress, telefon, personnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att kunna deltaga samt utöva sin rösträtt på stämman. Omregistreringen måste vara verkställd hos Värdepapperscentralen, VPC AB, måndagen den 10 maj 1999. Bolagsstämman hålls på svenska. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Anförande av VD. 7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen. 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 9. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman. 12. Bestämmande av antalet ordinarie revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av stämman. 13. Fastställande av arvode till styrelseledamöter. 14. Fastställande av arvode till revisorer och revisorssuppleanter. 15. Val av ordinarie ledamöter i bolagets styrelse. 16. Val av ordinarie revisorer och revisorssuppleanter. 17. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, § 2, 7, 9, 11 och 13. 18. Stämmans avslutande. FÖLJANDE FÖRSLAG KOMMER ATT LÄGGAS FRAM VID BOLAGSSTÄMMAN Aktieägare, representerande mer än 50 % av det totala röstetalet i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman kommer att framlägga Punkt 11. Sex ledamöter och inga suppleanter. Punkt 12. Två revisorer och två suppleanter. Punkt 13, 14. Arvode till styrelsen föreslås utgå med 495 000 kronor (f.å. 495 000 kr) att fördelas enligt styrelsens prövning samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt särskild överenskommelse. Punkt 15. Omval av ordinarie ledamöterna Sören Mannheimer, Marie-Anne Lervik Nivert, Christer Villard, Lennart Svensson, Anders Berntsson och Hans Wallenstam. Punkt 16. Omval av ordinarie revisorer Lennart Bertheden och Håkan Jarkvist. Omval av revisorssuppleanter Olle Gunnarsson och Jan Hanner. UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG Punkt 9. Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för verksamhetsåret 1998 med 0,75 kr per aktie (f.å. 0,50 kr per aktie). Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen onsdagen den 26 maj 1999. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Värdepapperscentralen VPC AB, måndagen den 31 maj 1999. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRINGAR AV BOLAGSORDNINGEN Ändringar föranleds av justeringar i bl.a. Aktiebolagslagen. Komplett förslag till ny bolagsordning tillahandahålles av Wallenstam. Punkt 17. § 2. Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun av Västra Götalands län. § 7. På ordinarie bolagsstämma utses minst en och högst två revisorer jämte högst två revisorssuppleanter för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. § 9. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikestidningar och i GP. För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar-, jul- eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte dagen före stämman. § 11. På ordinarie bolagsstämman ska följande ärenden tillkomma till behandling: Godkännande av dagordning. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. § 13. Hembudsklausul. Lösenbeloppet bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Göteborg den 5 maj 1999 Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) Styrelsen www.wallenstam.se För ytterligare information vänligen kontakta Thomas Dahl, Informations- och marknadsdirektör, tel 0705-17 11 42. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 40 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 7 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar