Wallenstam och Nacka kommun i gemensam satsning för Älta

I ett gemensamt utvecklingsarbete mellan Nacka kommun och Wallenstam har en vision för Älta utvecklats. Medborgarnas förslag och synpunkter har varit en viktig del i processen. En avsiktsförklaring samt ett programavtal gällande kommande byggrätter för Wallenstam har undertecknats.

Arbetet startade 2011 genom en grundlig analys av Ältas varumärke. Den första delen i detta var att analysera historia, flyttströmmar, geografi och demografi i området. Del två var att genomföra ett stort antal intervjuer och fokusgrupper med invånare i Älta samt nyckelintressenter både inom och utanför området. Genom dessa undersökningar framkom en väldigt tydlig bild som kan sammanfattas under rubriken ”Ännu mera Älta!”

Undersökningarna visar att Ältas styrkor är idrotten, naturen, friluftslivet och aktiviteter som förenar. Den visar också att det är just dessa styrkor som invånarna vill utveckla ännu mer. Det som är mindre positivt är att området uppfattas som uppdelat. Inför framtiden önskas ett bredare bostadsutbud, utökade kommunikationer och service, samt att Älta alltmer ska utvecklas till en småstad med naturliga mötesplatser kring idrott, friluftsliv, kultur, service och handel.

– Det här är ett riktigt spännande stadsutvecklingsprojekt där vi som byggherre tillsammans med kommunen kan vara med och bidra till helhetslösningar för området. Här finns goda möjligheter till en fin stadsutveckling med såväl fler bostäder som utökad service och kulturutbud, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

– I vår kommer Nacka kommun och Wallenstam att ordna parallella arkitektuppdrag för att ta fram ett förslag till utveckling av området med utgångspunkt i visionen, säger Per Wilhelmsson, kommunens projektledare. Dialogen med Ältaborna kommer även i det fortsatta arbetet vara mycket viktig för projektet.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38.
Per Wilhelmsson, Planarkitekt Nacka kommun, Planenheten tel. 070-431 78 96

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 26 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och cirka 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar