Watson förvärvar Actavisgruppen för 4,25 miljarder EUR

- Skapar tredje största globala generikabolaget -
- ~8 miljarder USD i förväntade proformaintäkter 2012 -
- Ökar signifikant omfattningen av Watsons generiska verksamhet utanför USA
- Ökar tillväxttakten på intäkter och vinster -
- Medför omedelbar ökning av non-GAAP-förtjänster, före synergier -
- Årliga synergier på drygt 300 miljoner USD förväntas inom 3 år -
- Starkt förenat kassaflöde tillåter snabb avbetalning på skuld -
- Villkorad tilläggsköpeskilling utifrån Actavis resultat för 2012 -

PARSIPPANY, NJ – 25 april 2012 – Watson Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: WPI) och Actavisgruppen går i dag ut med ett gemensamt pressmeddelande om att Watson har träffat ett definitivt avtal om att förvärva privatägda Actavis för omkring 4,25 miljarder EUR i förskott. Till följd av förvärvet kommer Watson att bli det tredje största globala generikabolaget med förväntade proformaintäkter 2012 på omkring 8 miljarder USD.

Actavis, som i egenskap av fristående företag har rustat sig för stark tillväxt, har affärsverksamhet i drygt 40 länder och marknadsför mer än 1 000 produkter globalt. Actavis har omkring 300 projekt under utveckling och tillverkade mer än 22 miljarder läkemedelsdoser under 2011. Actavis har drygt 10 000 anställda världen över och en vinst på omkring 2,5 miljarder USD för 2011.

“Förvärvet av Actavis innebär att vi blir det tredje största globala generikabolaget, en avsevärd expansion som innebär att Watson blir ett ledande globalt generikabolag. Actavis förstärker vår affärsmässiga position dramatiskt på global basis och för in kompletterande produkter och utvecklingsmöjligheter till USA”, säger Paul M. Bisaro, Watsons ordförande och VD, i en kommentar.

“I en enda kommersiellt mycket övertygande transaktion mer än fördubblar vi Watsons möjligheter att komma åt internationella marknader, och vi stärker vår kommersiella position på etablerade europeiska nyckelmarknader och på spännande tillväxtmarknader, bland annat i centrala och östra Europa samt i Ryssland”, fortsätter Bisaro. “I och med transaktionen uppnår Watson sitt fastställda strategiska mål att expandera och diversifiera företaget och blir ett verkligt globalt bolag. Efter att transaktionen har genomförts kommer uppskattningsvis 40 procent av våra generikavinster att komma från marknader utanför USA.”

“Denna transaktion är finansiellt övertygande och påskyndar för överskådlig framtid Watsons tillväxtprofil för bruttoförsäljning och nettoresultat. Den leder till en omedelbar ökning av non-GAAP-förtjänster före synergier, och vi uppskattar att årliga synergier på mer än 300 miljoner USD kommer att uppnås inom tre år. Fram till att affären avslutats har vi ett nära samarbete med Actavis ledning i syfte att skapa en snabb och sömlös integrering, så att Watson kan maximera fördelarna med förvärvet och utnyttja de stora möjligheterna att garantera långsiktig tillväxt för våra investerare.”

“I dag tas ett avgörande steg i Actavis historia. Jag har nu i två års tid haft nöjet att få arbeta tillsammans med Actavis nybildade ledningsgrupp och med våra investerare, som har fört in bolaget i en ny fas”, säger Claudio Albrecht, Actavis arbetande ordförande och VD. “Vi har lyckats ge Actavis en stark position, och bolaget kan nu ta vara på de kommande tillväxtmöjligheterna inom generikaindustrin.”

“Genom att bygga upp detta starka fundament kan Watson och Actavis tillsammans skapa ett företag av den storlek som krävs för att positionera sig som en stark aktör inom generikaindustrin. De båda företagen utgör en idealisk kombination och kompletterar varandra på ett sätt som gör att det fusionerade företaget kan stärka sin position bland de ledande industriföretagen. Dessutom kommer Watson och Actavis tillsammans att placera sig väl i den snabbrörliga och dynamiska marknaden för biosimilarprodukter”, tillägger Albrecht.

Största fördelarna med transaktionen

Kommersiellt övertygande transaktion
Dramatisk förstärkning av Watsons internationella närvaro

  • Genom förvärvet skapas en starkare global aktör av två växande, framgångsrika och vinstgivande företag, som kommer att få se en hållbar ökning av intäkter och vinster och ett starkt kassaflöde. Med denna transaktion förväntas Watsons internationella vinster öka från omkring 16 procent av den totala nettoförtjänsten för generika i slutet av 2011 till uppskattningsvis 40 procent.

Ökad närvaro på den globala marknaden

  • Det sammanslagna bolaget kommer att bli det tredje största på 11 marknader och det femte största på 15 marknader. Bolaget kommer att ha affärsverksamhet i drygt 40 länder. Actavis exceptionella globala styrka, med ledande marknadspositioner på dominerande etablerade kommersiella marknader i centrala och östra Europa och i Ryssland, kompletterar Watsons position på etablerade marknader, bland annat Storbritannien, Frankrike och Australien.

Utökad portfölj och fler utvecklingsprogram

  • Genom förvärvet stärks Watsons ledande position inom modifierad frisättning, fast peroral dosering och transdermala produkter, och kommer även att omfatta halvfasta produkter, vätskor och injicerbara ämnen. Resultatet kommer att bli en bredare och mer diversifierad global produktportfölj och fler produkter under utveckling. Efter förvärvet kommer företaget att ha 45 “first-to-file”-patent och 30 exklusiva “first-to-file”-patent i USA.

Finansiellt övertygande transaktion
Medför betydande och omedelbar vinstökning

  • Transaktionen förväntas ge en omedelbar ökning av non-GAAP-förtjänster, före synergier. Inklusive synergier räknar Watson med att förvärvet kommer att öka vinsten per Watson-aktie med drygt 30 procent för 2013, och att tillväxten kommer att öka under 2014 genom organisk tillväxt och ytterligare synergier.

Synergier ger ytterligare fördelar

  • Watson förväntar sig att uppnå årliga synergier på 300 miljoner USD inom tre år efter att transaktionen avslutats, främst i form av försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader, forsknings- och utvecklingskostnader samt bolagskostnader.
  • Watson förväntar sig ytterligare kostnadssynergier på längre sikt i samband med optimering av leveranskedjan samt ytterligare långsiktiga vinstsynergier från produktlanseringar på nya marknader. Watson förväntar sig också att få en lägre effektiv proforma-skattesats på omkring 28 procent.

Starkt gemensamt kassaflöde möjliggör snabb avbetalning på lån

  • Kassaflödet i det gemensamma bolaget förväntas leda till att Watson snabbt kan betala av lån för att uppnå en skuldsättningsnivå på under ett justerat EBITDA på 3,0x för 2013 och uppskattningsvis 2.0x för 2014. Watson förväntar sig att behålla betygsnivån ”investment grade” (hög till högsta kreditvärdighet) från samtliga tre ratinginstitut efter att transaktionen fullföljts.

Ytterligare utvecklingsmöjligheter, global företagsledning/globalt anställda
stärker tredjepartshandel

  • Kombinationen av Watsons tredjepartsföretag Specifar Pharmaceuticals och Actavis tredjepartsföretag MEDIS kommer att leda till bildandet av det största utlicensieringsbolaget med ett bredare produktutbud.

Erfaren, internationell ledningsgrupp

  • Kombinationen Watson och Actavis medför en betydande kunskapshöjning i företagsledningen, vilket är nödvändigt för att skapa global tillväxt på etablerade och växande marknader. Actavis tillför även avsevärd erfarenhet av integrering till det gemensamma bolaget, efter att i stor utsträckning ha fokuserat på integrering av tidigare förvärv efter privatisering av bolaget år 2007, bland annat genom sammanslagning av affärsfunktioner, fusionering av verksamheter i centrala, östra och västra Europa samt genom implementering av projektledning över hela värdekedjan.

Utökat globalt team

  • Efter förvärvet kommer Watson att ha drygt 17 000 anställda världen över. Företaget kommer att ha omkring 20 tillverkningsenheter och mer än ett dussin forsknings- och utvecklingscentra. I och med storleks- och skalökningen kommer företaget att ha en utmärkt utgångspunkt för att utnyttja sina affärsmöjligheter samt sina utvecklingsmöjligheter inom områdena FoU, tillverkning och kundbemötande.

Transaktionsvillkor
Enligt avtalsvillkoren förvärvar Watson Actavis för omkring 4,25 miljarder EUR. I den totala ersättningen ingår en kontant betalning på omkring 4,15 miljarder EUR, liksom en automatiskt förlängd kredit om maximalt 100 miljoner EUR som ska betalas tillbaka då affären avslutas.

Actavis investerare kan också få ytterligare ersättning, under förutsättning att företaget uppnår överenskomna resultatnivåer för 2012. Helt intjänad kommer den villkorade betalningen att leda till utlämning av upp emot 5,5 miljoner aktier i Watsons stamaktiekapital. Denna villkorade ersättning värderades under förhandlingarna till 250 miljoner EUR, baserat på ett pris per aktie på 60 USD, med växelkursen 1,32 USD per euro. Den eventuella aktieemissionen kommer att genomföras under 2013.

Watson avser att finansiera den kontanta delen av transaktionen genom en kombination av lån med bestämd förfallodag och genom att ställa ut skuldförbindelser utan säkerhet av äldre datum. Watson har i dag löften om överbryggningskrediter från BofA Merrill Lynch och Wells Fargo Bank, N.A. i väntan på att företagets slutliga finansieringsplan ska genomföras. Watson förväntar sig att det sammanslagna företaget ska generera ett substantiellt fritt kassaflöde, vilket skulle göra det möjligt för Watson att snabbt betala av på lånet till under ett justerat EBITDA på 3.0x år 2013, så att en justerad EBITDA-nivå på uppskattningsvis 2.0x kan uppnås år 2014.

Godkännanden och tidsplan
Förvärvet kommer att utsättas för sedvanlig granskning, bland annat av U.S. Federal Trade Commission (FTC) enligt villkoren i Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act från 1976, med tillägg ("HSR Act"), liksom av godkännandeprocesser utanför USA. I avvaktan på godkännanden räknar Watson med att transaktionen ska vara fullföljd fjärde kvartalet 2012.

BofA Merrill Lynch fungerar som ensam ekonomisk rådgivare och Latham & Watkins LLP fungerar som juridisk rådgivare till Watson i samband med denna transaktion.

KONTAKT WATSON:                                                                                                                
Investerare:    
Lisa Defrancesco
(862) 261-7152 

Patty Eisenhaur                                                                                                                                                                                                                                                                             (862) 261-8141

Medier:
Charlie Mayr
(862) 261-8030

KONTAKT ACTAVIS: 
Frank Staud, Executive Vice President
Corporate Communications
41 41 462 7370

Om Watson Pharmaceuticals, Inc.
Watson Pharmaceuticals, Inc. är ett ledande integrerat globalt läkemedelsbolag. Watson ägnar sig åt utveckling, tillverkning och distribution av generiska läkemedel och specialiserade farmaceutiska märkesvaror med fokus på urologi och kvinnohälsa. Företaget utvecklar också biosimilarprodukter inom områdena kvinnohälsa och onkologi. Vi distribuerar också generiska läkemedel och märkesläkemedel via vårt företag Anda Distribution.

År 2011 var Watson det tredje största generikaföretaget i USA. Vi har också affärsverksamhet på centrala internationella marknader, bland annat Kanada, Västeuropa, Asien/Stillahavsområdet, Sydafrika och Latinamerika. Watson distribuerar omkring 8 500 lagervaror i USA direkt till drygt 60 000 kunder via vårt företag Anda Distribution.

För pressmeddelanden och annan företagsinformation, vänligen besök Watson Pharmaceuticals webbplats på http://www.watson.com.

Om Actavis
Actavis är ett av världens ledande generikaföretag, specialiserat på utveckling, tillverkning och försäljning av generika. Företaget har verksamhet i drygt 40 länder och över 10 000 anställda. För närvarande har Actavis en portfölj som innehåller drygt 1 000 läkemedel som finns på marknaden och är registrerade i över 70 länder.

# # #

Framåtblickande uttalanden
Uppgifterna i detta pressmeddelande som rör Watsons beräknade eller förväntade resultat eller andra icke-historiska fakta är uttalanden om framtiden som bygger på hur Watson ser på de tendenser och den information som föreligger den dag pressmeddelandet utfärdas. Uttalandena i detta pressmeddelande om exempelvis förväntade eller emotsedda fördelar med förvärvet av Actavis, det fusionerade företagets framtida ekonomiska resultat, kostnadssynergier, framtida skattesatser, skuldinbetalningar och transaktionsavslut är redogörelser för en långsiktig planering. Det är viktigt att notera att Watsons målsättningar och förväntningar inte är förutsägelser om faktiska resultat. Det faktiska resultatet kan skilja sig påtagligt från de förväntningar Watson har i dagens läge beroende på ett antal faktorer som påverkar Watsons verksamhet, Actavis verksamhet och risker i samband med transaktioner vid förvärvet. Det handlar bland annat om ekonomiska prognosers inneboende osäkerhet; att förvärvet av Actavis och den kommande integreringen genomförs på ett framgångsrikt sätt och förmågan att uppfatta de förväntade synergierna och fördelarna med förvärvet av Actavis; förväntad storlek på marknaderna och fortsatt efterfrågan på Watsons och Actavis produkter; effekter av konkurrerande produkter och prissättning; berörda myndigheters godkännande av transaktionen (bland annat behövs godkännande från myndigheter för begränsning av kartellbildning för att avsluta förvärvet); tillgång till disponibel finansiering (inklusive finansiering av förvärvet) inom stipulerad tid och på rimliga villkor; risk för valutakurseffekter; normalt förekommande risker och osäkerhetsfaktorer inom läkemedelsindustrin, däribland produktansvarskrav och möjlighet att teckna ansvarighetsförsäkring; svårighet att förutse tidpunkt för eller resultat av pågående eller kommande myndighetsprocesser eller -utredningar; periodiskt beroende av ett litet antal produkter som väsentlig källa till nettovinst eller nettoinkomst; variationer i handelns inköpsmönster; förändringar i allmänt accepterade redovisningsprinciper; risken för att det bokförda värdet på tillgångarna kan påverkas negativt av framtida händelser och omständigheter; tidpunkt för och framgång med produktlanseringar; svårighet att förutse tidpunkt för och resultat av produktutvecklingssatsningar och reglerande myndigheters godkännanden eller åtgärder, om tillämpligt; marknadens accepterande av och fortsatta efterfrågan på Watsons och Actavis produkter; kostnader och insatser för att försvara eller stärka immateriella produkträttigheter; svårigheter vid eller förseningar av leveranser; tillgång till och prissättning av produkter och material från tredje part; möjlighet att tillämpa myndighetsföreskrifter på Watsons och Actavis anläggningar, produkter och/eller verksamheter; ändringar av lagar och förordningar som bland annat påverkar prissättning och betalning av farmaceutiska produkter; samt sådana andra risker och osäkra faktorer som finns beskrivna i Watsons periodiserade offentliga ansökningar hos Securities and Exchange Commission (USA: ung. Finansinspektionen), bland annat men inte enbart Watsons verksamhetsberättelse på formulär 10-K för det verksamhetsår som avslutades den 31 december 2011. Om inte annat uttryckligen krävs enligt lagstiftningen har Watson vare sig intention eller skyldighet att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Alla varumärken tillhör respektive ägare.    

 

 

Taggar:

Dokument & länkar