Erbjudandet övertecknades och Waystream tillförs drygt 2 200 nya aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner

Intresset att delta i Waystreams erbjudande i samband med dess notering på Nasdaq First North (”First North”) har varit stort och erbjudandet övertecknades. Därmed tillförs bolaget ca 30 Mkr före emissionskostnader och drygt 2 200 nya aktieägare. Första handelsdag är den 12 november 2015.


Waystream Holding AB (publ) (”Waystream” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 14 oktober 2015 att styrelsen beslutat att ansöka om en notering av Bolagets aktier på First North och i samband med noteringen genomföra en nyemission om cirka 30 Mkr riktad till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare (”Erbjudandet”). Teckningsperioden avslutades den 4 november och intresset att förvärva aktier i Erbjudandet har varit stort och Erbjudandet övertecknades. Totalt kommer Bolaget att tillföras ca 30 Mkr före emissionskostnader. De Säljande aktieägarna kommer därutöver att sälja 250 000 befintliga aktier. Avanza Bank AB har även en option, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, att förvärva ytterligare 204 450 befintliga aktier från de Säljande aktieägarna för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Styrelsen i Waystream har, i samråd med Avanza Bank AB, beslutat om tilldelning av aktier i Erbjudandet, varvid målet har varit att uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att skapa goda förutsättningar för en regelbunden och likvid handel med Bolagets aktie. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan. De som inte tilldelas några aktier erhåller inget meddelande.

Efter Erbjudandet kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka från 5 445 620 till 6 808 620, vilket motsvarar en ökning med cirka 25 procent. Bolagets aktiekapital kommer att öka med maximalt 136 300 kronor från 544 562 kronor till 680 862 kronor.

I samband med Erbjudandet har styrelsen för Waystream ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North. Nasdaq Stockholm har den 13 oktober 2015 beslutat att uppta Waystreams aktier till handel på First North under förutsättning att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls senast på noteringsdagen. Efter Erbjudandet kommer Bolaget att uppfylla spridningskravet då de tillförs drygt 2 200 nya aktieägare. Första handelsdag för aktien är den 12 november 2015 under kortnamnet ”WAYS”.

Johnny Hedlund, VD, kommenterar:

”Jag är väldigt glad för det stora intresset för Waystream och det känns särskilt kul att kunna välkomna över 2200 nya aktieägare. Noteringen och den lyckade emissionen skapar en bra grund för oss när vi nu ska expandera internationellt. Efterfrågan på snabbt och stabilt bredband, företrädelsevis via fiber, kommer öka kraftigt kommande år och med våra befintliga såväl som kommande produkter står vi väl rustade för att ta till vara på de möjligheter som bjuds.”

Rådgivare

I samband med erbjudandet har Avanza Bank AB agerat finansiella rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare. Avanza Bank AB kommer att vara Bolagets Certified Advisor.

För mer information, vänligen kontakta:

Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream

Waystream är en svensk leverantör av accessutrustning för bredbandsinfrastruktur (Fiber-to-the-home, FTTH) som grundades 2001 av medarbetare från Bredbandsbolaget och Cisco. Bolaget utvecklar och säljer avancerade routrar och switchar för fiberbaserade nätverk. Waystreams produkter används för att leverera bredbandstjänster till konsument och företag med bästa möjliga användarupplevelse som mål. Kundbasen består idag framför allt av aktörer och operatörer som distribu­erar fibernät till hushålls- och företagsmarknaden såsom stadsnät, energibolag och tjänsteleverantörer.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Waystream. Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras, postas eller på annat sätt distribueras eller sändas, direkt eller indirekt, till eller i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något land där detta skulle förutsätta ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Waystreams syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan innefatta ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Framtidsinriktade uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. De framtidsinriktade uttalanden som återges i detta pressmeddelande gäller endast vid tidpunkten för meddelandets offentliggörande och Waystream gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Även om Waystream anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta.

Om oss

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera