Kommuniké från årsstämman den 28 maj 2018 i Waystream Holding AB

Moderbolagets och koncernens balans- och resultaträkning fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att moderbolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med 250 000 kronor per år till styrelsens ordförande och 50 000 kronor per år till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelse. Till styrelse valdes Johnny Hedlund (omval), Peter Kopelman (omval), Stefan Tegenfalk (omval), Heléne Köhler (omval), Linda Swärd (omval), Mats Svärdh (omval) och Peter Uddfors (nyval). Peter Kopelman omvaldes till styrelsens ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Magnus Thorling, omvaldes som bolagets revisor.

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 2 042 586 aktier (30%) i syfte att tillföra kapital för att främst kunna genomföra företagsförvärv samt andra typer investeringar i utvecklingsportföljen. 

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Öberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 76 – 881 81 31
Email: mats.oberg@waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Om oss

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar