Wedins offentliggör prospekt för förvärvet av Handskmakar€n

WEDINS NORDEN AB Pressinformation 9 november 1999 Wedins offentliggör prospekt för förvärvet av Handskmakar'n * Den nya koncernen blir en drivande kraft i nordisk detaljhandel * Årliga synergier på 3-5 Mkr från och med nästa år * Effektivisering av butiksnätet ger synergier på 4-10 Mkr på lång sikt * Fokusering på tydliga kedjekoncept * Fortsatt nordisk expansion Wedins Norden AB offentliggör idag prospektet för förvärvet av Handskmakar'n. En ny stark nordisk detaljhandelskedja bildas. Den nya Wedinskoncernen kommer att vara en drivande kraft i strukturomvandlingen inom den nordiska detaljhandeln. Förvärvet ger synergier inom många av de områden som är de viktigaste drivkrafterna inom fackhandeln såsom marknadsföring, butiksetableringar och varuflöde. Den nya Wedinskoncernen Den nya Wedinskoncernen ska genom klart definierade och genomarbetade kedjekoncept bearbeta olika kundsegment. Skofackhandelskedjorna Lagersons och det nyligen förvärvade Rizzo vänder sig till det övre mode- och kvalitetssegmentet. Volymsegmentet bearbetas av Wedins Skor och Park Sko samt accessoarkedjorna Handskmakar'n, Navara och H.P. Hagen. Lågpriskedjan Skokanonen verkar i lågprissegmentet. Kedjekoncepten inom volymsegmentet har i stor utsträckning gemensamma målgrupper samtidigt som produkterna - skor och accessoarer - kompletterar varandra. Finansiella mål De finansiella målen för den nya Wedinskoncernen är: * Omsättningen bör långsiktigt öka med 10-15 procent per år. * Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar bör uppgå till minst 9 procent år 2002, för att därefter långsiktigt uppgå till 10 procent. * Soliditeten bör långsiktigt uppgå till minst 35 procent. Finansiella effekter Wedins omsättning proforma för perioden 1998-10-01 t o m 1999-09-30 uppgår till närmare 858 Mkr efter förvärvet. Vinst per aktie före skatt ökar proforma med ca 17 procent från ca 3,84 kronor till ca 4,51 kronor, exklusive synergier, beräknat som om förvärvet genomförts per 1999-09-30. Soliditeten ökar proforma från 26 procent till 39 procent. Den nya koncernens kassaflöde ökar proforma med ca 58 procent vilket tillsammans med den förbättrade finansiella ställningen underlättar för Wedins att ta en aktiv del i konsolideringen av nordisk detaljhandel. Synergier Initialt kommer synergier att uppnås främst genom samordning av frakter, effektivare utnyttjande av lager samt inom administration och marknadsföring. De totala årliga synergierna från och med år 2000 beräknas uppgå till mellan 3 och 5 miljoner kronor. Omstruktureringskostnaderna under år 2000 beräknas uppgå till mellan 2 och 4 miljoner kronor. På längre sikt kommer lägre kostnader uppnås genom gemensam IT-plattform, gemensam kundklubb och samordnad marknadsbearbetning. Effektivisering av det gemensamma butiksnätet kommer att ge högre intäkter, uppskattningsvis i intervallet 4-10 miljoner kronor. Ovanstående beräkningar baseras i huvudsak på publikt material. En fullständig analys kommer att genomföras efter förvärvet varvid dessa beräkningar kan komma att korrigeras. Expansion Den nya Wedinskoncernen ska fortsätta att expandera i attraktiva butikslägen i hela Norden såväl genom nyetableringar, där korsförsäljning av samtliga koncernens produktgrupper utnyttjas, som genom förvärv. Wedinskoncernen ska vara en drivande kraft i konsolideringen av nordisk sko- och accessoarhandel och därmed nå skalfördelar och marknadsledande positioner. Anmälningsperiod Anmälningsperioden löper från 12 november till 3 december 1999. Vid frågor, v.g ring Alexander Hegard, VD Wedins Norden AB, 0047-915 605 59. Wedins har 99 butiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Verksamheten bedrivs i tre olika koncept. Volymsortimentet tillhandahålls genom Wedins Skor i Sverige och ParkSko i Norge. Det övre mode- och kvalitetssegmentet betjänas via Lagersons med butiker i Sverige, Finland och Danmark samt Rizzo. Ett lågprissortiment erbjuds via Skokanonen med 14 butiker i Sverige. Wedins äger 33 procent i Skokanonen och har en option att förvärva resterande aktier i bolaget. Omsättningen uppgick 1998 till 533 Mkr, exklusive Skokanonen. Antalet anställda var 430. Wedins offentliggjorde den 4 oktober 1999 ett erbjudande till aktieägarna i OTC-noterade Wilkenson Handskmakar'n AB med 96 butiker i Sverige, Norge och Finland. I Sverige bedriver koncernen verksamhet under varumärket Handskmakar'n med en omsättning 1998 om 244 Mkr. Den 1 augusti 1998 förvärvades butikskedjan Navara i Finland med en årlig omsättning om cirka 30 Mkr och den 1 oktober 1999 förvärvades den norska accessoarkedjan H.P. Hagen med en årlig omsättning om cirka 45 Mkr. Sortimentet består av accessoarer i fem produktområden: väskor, handskar, småläder, reseeffekter samt övriga produkter. Antalet årsanställda 1998 var 247. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00500/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar