Kommuniké från årsstämma 2018 i WeSC AB (publ)

Vid årsstämman i WeSC AB (publ) den 27 juni 2018 beslutade stämman om följande ärenden.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman i WeSC AB (publ) den 27 juni 2018 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat överföres i ny räkning. Stämman beviljade envar av de styrelseledamöter som har varit verksamma under 2017 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Theodor Dalenson, tillika ordförande, Johan Heijbel och Joseph Janus. Till ny styrelseledamot valdes Fredrik Berglund.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 400 000 kronor,

varav varje ordinarie ledamot som inte är anställd i bolaget ska erhålla 100 000 kronor

och styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor för kommande året. I arvodet ska ersättning för utskottsarbete ingå.

Revisor

Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Valberedning

Avseende utseende av valberedningen beslutade stämman i enlighet med valberedningens konsoliderade förslag till principer, vilka i korthet innebär följande. Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger vardera att utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i den månad som infaller sex månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.

Övrigt

På årsstämman föredrog styrelsens ordförande Theodor Dalenson en företagspresentation om bolaget, vilken återfinns i sin helhet som bifogat dokument till detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:  

Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018 kl. 14.40 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

Taggar:

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar