Kvartal 3 - Strukturella förändringar nu genomförda

Perioden maj 2011 - januari 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 291,2 MSEK (321,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (40,5) och rörelsemarginalen uppgick till -0,3 procent (13).
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,2 MSEK (29,0), motsvarande -0,57 SEK (3,93) per aktie.
 • Eget kapital uppgick till 79,8 MSEK (123,0), motsvarande 10,81 SEK (16,65) per aktie.
 • Bolagets likvida medel inklusive outnyttjat kreditutrymme uppgick till 31,3 MSEK (56,2) den 31 januari 2012 och soliditeten uppgick till 34,3 procent (55,4).

Tredje kvartalet november 2011 - januari 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 90,5 MSEK (110,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (13,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,5 MSEK (9,6), motsvarande -0,74 SEK (1,30) per aktie.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet och efter periodens utgång

 • Förorder avseende vår- och sommarkollektionen 2012 ökade med cirka 13 procent i lokala valutor och 10 procent i SEK. Totalt uppgår förorder för vår- och sommarkollektionen 2012 till 171,1 MSEK.
 • Vid extra bolagsstämma den 23 januari 2012 beslutades om ett incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om högst 13,4 MSEK. Efter periodens utgång har bolaget meddelat att programmet fulltecknades.
 • WeSC förvärvade 49 procent av aktierna i WeSC:s norska distributör och efter periodens utgång har WeSC förvärvat 100 procent av aktierna i WeSC:s distributör i England. Med anledning av detta har bolagets planer på ett listbyte till Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap flyttas fram.
 • WeSC har som tidigare kommunicerats genomfört kostnadsbesparingar och strukturåtgärder i USA samt effektiviseringar i den svenska organisationen. Dessa åtgärder förväntas ge full effekt under första kvartalet 2012/2013.
 • För innevarande verksamhetsår har WeSC kvar förorder om cirka 85 MSEK. I tillägg har bolaget en förhoppning om en omgåendeförsäljning under kvartal 4 som innebär att WeSC för helåret trots de utmanande marknadsförutsättningarna kan visa en viss tillväxt.

Den lägre försäljningen under de senaste kvartalen kan till viss del förklaras av förseningar av leveranser av våra nya hörlursmodeller, RZA, inom premiumsegmentet. Leveranserna av dessa hörlurar har nu påbörjats under Q4.

Vi är naturligtvis inte nöjda med den utveckling vi har sett under de senaste kvartalen även om vi fortfarande tror att det avslutande kvartalet i år leder till en förbättring försäljnings- och resultatmässigt för helåret. Vi har under de senaste månaderna vidtaget en rad strukturella åtgärder för att kunna gå in i nästa räkenskapsår (1 maj 2012 – 30 april 2013), med en lägre kostnadsbas och en mer effektiv organisation.” säger Greger Hagelin, VD.

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar