Omstruktureringsarbetet nu genomfört och positivt resultat förväntas redan för verksamhetsåret 2013

Perioden maj 2012 - december 2012 (åtta månader)1

 • Nettoomsättningen uppgick till 188,7 MSEK jämfört med 199,6 motsvarande en försäljningsminskning om 5 procent för kvarvarande enheter exklusive den utlicensierade återförsäljarverksamheten i USA under motsvarande period 2011.
 • Rörelseresultatet uppgick till -32,8 MSEK och rörelsemarginalen uppgick till -17,0 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till -30,4 MSEK, motsvarande -4,12 SEK per aktie.
 • Eget kapital uppgick till 50,8 MSEK (61,21), motsvarande 5,50 SEK (8,291) per aktie.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 14,7 MSEK (-12,11). Bolagets likvida medel uppgick till 20,3 MSEK den 31 december 2012 (5,71). Därutöver har bolaget ett outnyttjat kreditutrymme på 23,4 MSEK (16,51) och soliditeten uppgick till 27,0 procent (29,91).

Perioden oktober 2012 - december 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 63,0 MSEK (65,81) jämfört med 53,9, motsvarande en försäljningstillväxt om 17 procent för kvarvarande enheter exklusive den utlicensierade återförsäljarverksamheten i USA under motsvarande period 2011.
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,8 MSEK (-15,31).
 • Resultat efter skatt uppgick till -16,9 MSEK (-11,51), motsvarande -2,29 SEK (-1,561) per aktie.

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

 • Årsstämman beslutade om att ändra bolagets räkenskapsår till perioden 1 januari – 31 december vilket innebär att det avslutade bokslutsåret 2012 innefattar 8 månader.
 • Den 6 november 2012 fattade styrelsen beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 21 MSEK. Emissionen övertecknades och har stärkt bolagets kapitalbas.
 • Under perioden har bruttomarginalen påverkats negativt av försäljning av varulager till bolagets licenstagare i USA. Denna försäljning har skett till produktionskostnad.
 • Operativa kostnader i USA hänförliga till den utlicensierade verksamheten är nu helt avvecklade.
 • Marknadssituationen för bolagets europeiska distributörer har stabiliserats och bolaget har fått positiva signaler under införsäljningen av höstkollektionen 2013.
 • Omstruktureringsarbetet är nu genomfört och bolaget gör bedömning att detta arbete kommer att leda till såväl tillväxt som positivt resultat under innevarande räkenskapsår.

”Vi har lagt 2012 bakom oss och arbetar nu med införsäljningen för hösten 2013. Vi kan konstatera att situationen i Europa har stabiliserats och att vi själva genom det kapitalskott vi tillförts har förbättrat våra förutsättningar att agera på samtliga marknader. Effekterna av kostnadsbesparingsprogrammet tillsammans med att vi ser förbättrade produktmarginaler innebär att vi fortsatt har goda förhoppningar om att kunna uppvisa ett positivt resultat redan för innevarande räkenskapsår” säger Greger Hagelin, VD.

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar