Valberedningens förslag inför årsstämman 2018

Stockholm, Sverige, 25 juni 2018

Valberedningen för WeSC AB (publ), som har bestått av representanter för de fyra största aktieägarna (Nove Capital Master Fund Ltd, GoMobile AB, Evermore Global och Servisen Investment Management AB), föreslår årsstämman att bolagets styrelse fortsättningsvis skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till omval föreslås Theodor Dalenson, Johan Heijbel och Joseph Janus. Theodor Dalenson föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Vidare förslås Fredrik Berglund som ny ordinarie ledamot. Fredrik Berglund driver för närvarande egen verksamhet inom företagsutveckling. Han har tidigare bl.a. varit vice VD för Tele2, VD för Scribona AB och VD för Pricer AB. Camilla Öberg är inte tillgänglig för omval.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsens ersättning totalt skall vara 400 000 kronor, varav varje ordinarie ledamot som inte är anställd i bolaget skall erhålla 100 000 kronor och styrelsens ordförande erhålla 200 000 kronor för det kommande året. Valberedningen skall fortsättningsvis bestå av representanter för de fyra största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma 2019. Som huvudansvarig revisor har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Magnus Thorling. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Valberedningen justerar även sitt förslag gällande beslut om valberedning inför nästa årsstämma (punkten 13 i kallelsen till årsstämma i WeSC), innebärande att valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman anges i valberedningens konsoliderade förslag, som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.wesccorp.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018 kl. 08.10 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

Taggar:

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar