WeSC: Fortsatt förbättrade nyckeltal och positivt rörelseresultat i Q3

Perioden 1 januari 2015 – 30 september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 104,4 MSEK (135,8)*.
 • Bruttomarginalen ökade till 38,7 procent (34,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,2 MSEK (-28,2) och rörelsemarginalen uppgick till -11,8 procent (-20,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -17,0 MSEK (-34,4) motsvarande -0,41 SEK per aktie (-1,30).
 • Eget kapital uppgick till -7,4 MSEK (13,2), motsvarande -0,16 SEK (0,32) per aktie. Eget kapital i moderbolaget uppgick till 25,0 MSEK (44,3). Soliditeten uppgick till -6,3 procent (10,4), respektive 66,3 procent (71,5) i moderbolaget.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -0,8 MSEK (-0,6). Bolagets likvida medel uppgick till 2,1 MSEK den 30 september 2015 (4,1). Bolaget har totalt outnyttjade kreditutrymmen på 19,5 MSEK (22,8) inklusive volymberoende factoring.

Tredje kvartalet 1 juli 2015- 30 september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 41,3 MSEK (52,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,6 MSEK (-5,9), motsvarande -0,04 SEK (-0,18) per aktie.

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

 • Leveransförseningar av höstkollektionen kommer belasta helårsresultatet.
 • Åtgärder har vidtagits för att säkerställa leveransförseningar för Q1 och under hela 2016.
 • Förorder och indikationer för 2016 pekar på en försäljningsökning för 2016.
 • Butikerna i Stockholm har ökat försäljningen med över 20 procent under de första tre kvartalen.
 • På egna marknader, där varumärkesprofileringen kommit längst, har utvecklingen försäljningsmässigt varit mycket positiv.
 • Lyckad lansering av produktgruppen underkläder under hösten 2015. Totalt öppnades 60 försäljningsställen redan första säsongen, med viktiga referenskunder som NK och Åhlens city i spetsen.
 • Bruttomarginalen förbättrades under kvartalet till 38,0 procent (35,0). Bruttomarginal har förbättrats kontinuerligt under året och detta förväntas fortsätta under 2016.
 • Kostnaderna har sänkts med 24 MSEK under det första tre kvartalen jämfört med föregående år och kostnaderna på helårsbasis beräknas understiga 70 MSEK vilket motsvarar en sänkning med 70 MSEK jämfört med 2013 för jämförbara enheter.

”Jag ser kluvet på hösten 2015, vi har på kostnadssidan och på produktnivå nått dit vi ville. Vi gör ett positivt resultat för Q3, men på grund av leveransförseninger nådde vi inte hela vägen till de mål vi hade satt upp. Vi har nu vidtagit åtgärder för att säkerställa leveransprecisionen framöver och det innebär att vi ser positivt på 2016 med det försäljnings och orderläge som föreligger.” säger Johan Heijbel, VD WeSC.

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar