WeSC: Nyemission och fortsatta kostnadsbesparingar möjliggör framtida lönsamhet

Perioden januari – september 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 169,8 MSEK (271,6). Omsättningen föregående år för jämförbara kvarvarande enheter uppgick till 240,2 MSEK. Försäljningen under varumärket WeSC för perioden, inklusive den utlicensierade återförsäljarverksamheten i USA, uppgick till 203,1 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -41,8 MSEK (-27,8) och rörelsemarginalen uppgick till -24,6 procent (-10,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -36,9 MSEK (-26,0), motsvarande -3,99 SEK per aktie (-3,52).
 • Eget kapital uppgick till 13,6 MSEK (47,5), motsvarande 1,47 SEK (6,44) per aktie. Soliditeten uppgick till 7,8 procent (20,2).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -18,1 MSEK (-2,7). Bolagets likvida medel uppgick till 2,3 MSEK den 30 september 2013 (2,9). Därutöver har bolaget ett outnyttjat kreditutrymme på 13,9 MSEK (8,2).

Tredje kvartalet juli - september 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 68,4 MSEK (97,9). Omsättningen föregående år för jämförbara kvarvarande enheter uppgick till 91,2 MSEK. Försäljningen under varumärket WeSC för perioden, inklusive den utlicensierade återförsäljarverksamheten i USA, uppgick till 87,3 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (0,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,2 MSEK (-0,7), motsvarande -0,78 SEK (-0,09) per aktie.

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

 • Den negativa trenden vad beträffar ökande kundfordringar hänförliga till södra Europa har under de senaste månaderna generellt sett stabiliserats och i enstaka fall har vi sett förbättringar i betalningsförmågan.
 • Bolagets operativa kostnader har under perioden januari – september 2013 minskat med 20,5 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Styrelsen utsåg Johan Heijbel till tf VD och Greger Hagelin till President i dotterbolaget We international AB med fokus på varumärke, försäljning och marknadsföring.
 • Styrelsen för WeSC föreslog att en extra bolagsstämma, den 27 september 2013, skall besluta om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 55 MSEK. Emissionen har efter periodens utgång framgångsrikt slutförts och bolaget har tillförts 55 MSEK före emissionskostnader.
 • WeSC har ingått ett distributionsavtal med Yun San Corporation avseende de fem asiatiska marknaderna Kina, Japan, Hong Kong, Macao och Taiwan. Yun San har stor erfarenhet av försäljning av produkter för varumärkesbolag via distribution i Asien. Bland deras övriga varumärken finns till exempel Lacoste, Ted Baker, Tory Burch och Sebago.

”Som har kommunicerats vid upprepade tillfällen så har WeSCs likviditetssituation haft en betydande påverkan på bolagets försäljning och resultat. Att nyemissionen är genomförd kommer att frigöra resurser samtidigt som vi nu kan lägga större fokus på den långsiktiga affärsstrategin. Förändringstakten är fortsatt hög för att säkerställa WeSCs framtida lönsamhet och tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns. Strukturella förändringar på de större befintliga marknaderna och förändrade roller och arbetssätt på huvudkontoret samt intåg på nya marknader ger goda möjligheter för 2014”, säger WeSCs VD Johan Heijbel.

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar