WeSC: OFFENTLIGGÖRANDE AV ÅRSREDOVISNING 2012 OCH UPPLYSNING OM INFORMATION I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

WeSC ABs årsredovisning för 2012 finns idag tillgänglig på bolagets hemsida.

Av förvaltningsberättelsen framgår att efter periodens utgång är efterfrågesituationen på vissa marknader fortsatt svår att uppskatta. Baserat på försäljningen under första kvartalet 2013 gör styrelsen bedömningen att samtliga särskilda villkor i avtalet med bolagets kreditgivare ej kommer vara uppfyllda under första kvartalet 2013. För att säkerställa en fortsatt finansiering är bolaget således beroende av att dess kreditgivare inte väsentligen försämrar villkoren eller begränsar bolagets nuvarande bankfinansiering.

Om de nuvarande marknadsförhållandena kvarstår bedömer styrelsen att bolaget kan komma att behöva se över och stärka bolagets kapitalbas under 2013. Styrelsens bedömning är idag att bolaget kan säkerställa det eventuella kapitalbehov som kan komma att uppstå framöver.

Ovanstående har även noterats i revisionsberättelsen där revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar bolagets resultat enligt styrelsens förslag samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01750

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 19 länder samt med egen distribution i Sverige, England, Danmark, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar