WeSC: WeSC AB (publ) offentliggör emissionsmemorandum med anledning av företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE SAMT SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA AKTIER. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I DETTA PRESSMEDDELANDE.

WeSC: WeSC AB (publ) offentliggör emissionsmemorandum med anledning av företrädesemission

WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) offentliggör idag emissionsmemorandum med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som inleds den 5 januari 2016.

Styrelsen i WeSC har upprättat ett emissionsmemorandum med anledning av föreliggande nyemission av aktier om högst cirka 21,9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i WeSC. Den som på avstämningsdagen den 30 december 2015 är registrerad som aktieägare i WeSC äger rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen. Innehav av sju (7) befintliga aktier ger rätt till teckning av två (2) nya aktier för en teckningskurs om 1,65 SEK per aktie. Teckningsperioden löper under perioden 5 januari - 20 januari 2016.

Emissionsmemorandumet finns tillgängligt på WeSCs hemsida (www.wesc.com) och Mangold Fondkommissions hemsida (www.mangold.se).

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut för Bolaget i erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 54 50 17 50

WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med representation i 25 länder genom återförsäljare och 24 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSC:s aktie handlas på First North Premier och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 30.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i WeSC. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore samt Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Om oss

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 19 länder samt med egen distribution i Sverige, Danmark, USA, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Prenumerera

Dokument & länkar