WeSC AB (publ) (WeSC) Delårsrapport 1, 1 januari- 31 mars 2018

Införsäljning av höst/vinterkollektionen avslutad med positiv utveckling

Perioden 1 januari 2018 – 31 mars 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till 9,3 MSEK (34,7).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 22,6 procent (33,9).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -9,2 MSEK (-11,0).
 •  Resultat efter skatt uppgick till -9,2 MSEK (-13,6), motsvarande -0,03 SEK per aktie (-0,12).
 •  Eget kapital uppgick till -50,8 MSEK (-22,2), motsvarande -0,19 SEK (-0,19) per aktie före/efter utspädning. Soliditeten var negativ (neg) i koncernen och 39,5 procent (41,3) i moderbolaget.
 •  Periodens kassaflöde uppgick till 0,4 MSEK (-6,6). Koncernens likvida medel uppgick till 2,5 MSEK den 31 mars 2018 (1,4).
 •  Bolaget har totalt outnyttjade kreditutrymmen om 0 MSEK (15,1).

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

 •  I april beslutade en extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission.
 •  Arbetet med införsäljning av höst/vinter kollektionen har pågått under hela kvartalet och är nu avslutad. Resultatet av införsäljningen visar en positiv utveckling av försäljningen i USA, Tyskland och övriga Norden jämfört med föregående säsong.
 •  Under perioden har funktionerna design- och produktion flyttats till USA kontoret för fortsatt effektivisering av verksamheten samt för att bättre kunna tillgodose behoven på den Nordamerikanska marknaden, som är den mest framgångsrika.
 •  Samarbetsavtal har ingåtts med NOXS avseende utlicensiering av vår e-handel för den Nordamerikanska marknaden. Avtalet löper över 5 år och är villkorat av att den årliga e-handelsförsäljningen visar en tillväxt om minst 10% per år.
 •  Under perioden har WeSC tecknat två nya licensavtal gällande skor, varav det ena avser marknaden i Nordamerika och det andra avser övriga marknader. Bolaget för diskussioner kring ytterligare licensavtal inom andra affärsområden.
 •  Rekonstruktionen i dotterbolaget We International AB fortlöper och ansökan om ytterligare förlängning om tre månader har gjorts och beslut inväntas i dagsläget. Bolaget har nått en överenskommelse rörande dotterbolaget We International AB:s långfristiga, räntebärande skulder vilket kommer att stärka upp balansräkningen och den finansiella ställningen betydligt under förutsättning att rekonstruktionen av dotterföretaget We International AB avslutas som planerat under Q2.
 •  Under rekonstruktionsarbetet har fördelaktiga uppgörelser gjorts med fordringsägare i såväl We International AB som i WeSC AB som har vatit villkorade av att företrädesemissionen som nu avslutas fullföljs. Dessa uppgörelser kommer att ha en betydande positiv påverkan på hela koncernens balansräkning och därmed skapa bättre förutsättningar för affärsverksamheten framåt.
 •  Företrädesemissionen är per den 30 maj tecknad till 98% vilket medför att bolaget tillförs ca 31,5 MSEK före emissionskostnader. Som tidigare har kommunicerats kommer en betydande del av emissionslikviden att användas för att reglera både kortfristiga- och lånfristiga skulder i Bolagets balansräkning.

VD har ordet

Inledningen av 2018 präglades av fortsatt arbete med rekonstruktionen av den Europeiska verksamheten och har av naturliga skäl påverkat såväl försäljning som resultat. Flytten av företagets design- och produktionsfunktion till USA kontoret är fullt genomförd. Den Nordamerikanska marknaden visade på en 30%ig tillväxt i förorder för säsongen Höst/Vinter 2018 och även licenstagarna för Kids och underkläder utvecklades väl. WeSC är för hösten inne på de största Nordamerikanska varuhuskedjorna såsom Nordstroms, Bloomingdales och Saks. Jag har stora förhoppningar om att utvecklingen i Nordamerika skall fortsätta under 2019 och att vi då även skall se en än mer positiv utveckling i delar av Europa.

Taggar:

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar