WeSC AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission samt fastställer teckningsperiod

Stockholm, Sverige, 7 maj 2018

WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) offentliggör idag prospekt vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som extra bolagsstämma beslutade om den 12 april 2018 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds den 8 maj 2018.

Styrelsen för WeSC har upprättat ett prospekt med anledning av föreliggande nyemission av aktier om högst cirka 32 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i WeSC. Avstämningsdag för Företrädesemissionen var den 19 april 2018. Som Bolaget pressmeddelade den 20 april 2018 beslutades det att senarelägga teckningsperioden. Teckningsperioden för Företrädesemissionen är nu fastställd och inleds den 8 maj 2018 och löper under perioden 8 maj–22 maj 2018.

Prospektet finns tillgängligt på WeSCs hemsida (www.wesccorp.com) och Mangold Fondkommissions hemsida (www.mangold.se).

Tidplan för Företrädesemissionen 

● 8 maj–22 maj 2018                             Teckningsperiod 
● 9 maj 2018                                           Första dag för handel i teckningsrätter och BTA 
● 18 maj 2018                                        Sista dag för handel i teckningsrätter 
● Omkring 24 maj 2018                        Offentliggörande av slutligt utfall i                                                                      Företrädesemissionen 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00  
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00   

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 20.15 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

Taggar:

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar