WeSC AB (publ) publicerar årsredovisning 2016 med information om avvikelse mellan bokslutskommuniké och årsredovisning

Den 2017-02-27 kommunicerade WeSC AB (publ) via ett pressmeddelande resultatet för räkenskapsåret 2016.

Årsredovisningen för år 2016 kommer att avvika från den tidigare lämnade bokslutskommunikén. Årets resultat i bokslutskommunikén uppgick till -63,2 MSEK vilket har justerats till -70,4 MSEK i årsredovisningen. Skälet till detta är att styrelsen har beslutat att ned- och omvärdera ett antal bokslutsposter och göra balans- och resultaträkningen mer rättvisande.

Immateriella anläggningstillgångar uppgick till 20,3 MSEK och uppgår till 12,3 MSEK i årsredovisningen. Justering är hänförlig till nedskrivning av goodwill för dotterbolaget WeSC UK Ltd med -8,0 MSEK. Omvärdering skett av kundfordringar med -3,5 MSEK samt varulager med - 2,2 MSEK, hänförligt till kvarvarande och avslutande distributörer. Därutöver föreligger justeringar av finansiella poster avseende omräkningsavvikelser med 6,5 MSEK. Övriga förändringar är inte resultatpåverkande utan utgörs av omklassificeringar.

Koncernen har inlett en omorganisation i Storbritannien innebärande att WeSC UK Ltd´s försäljning fortsättningsvis kommer att drivas genom agent. Omstruktureringen medför att goodwill skrivs ner med 8,0 MSEK i årsredovisningen 2016.

 
Stockholm den 2017-05-02
Styrelsen för WeSC AB (publ)

 
För mer information, kontakta:
Theodor Dalenson (styrelseordförande) + 46 709 95 94 00

 
Om WeSC AB (publ)
:
WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC.

 
WESC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550.

Denna information är information som WESC är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonen, som anges ovan, klockan 21:45 den 2 maj 2017.

Taggar:

Om oss

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 19 länder samt med egen distribution i Sverige, Danmark, USA, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Prenumerera