WeSC har nått en överenskommelse avseende bolagets långfristiga skulder samt planerar genomföra en företrädesemission

Stockholm, Sverige, 23 februari 2018

  

WeSC AB (publ) (”WeSC”) har nått en överenskommelse med dess största borgenär avseende sina långfristiga skulder, vilken inkluderar att bolaget förvärvar dotterbolaget We International AB:s räntebärande skulder som utgjort drygt 80 procent av dotterbolagets skulder. Dotterbolaget bedriver distributörsverksamhet och inledde en företagsrekonstruktion i slutet av 2017. Genom överenskommelsen får WeSC möjlighet att ytterligare rensa WeSC-koncernens balansräkning och därmed skapa goda förutsättningar för framtiden och samtliga koncernbolags utveckling. I och med uppgörelsen beräknas dotterbolaget få möjlighet att göra en ackordvinst om totalt cirka 32 MSEK eller 75 % av samtliga skulder i ett kommande offentligt ackord.

Styrelsen har för avsikt att inom kort kalla till en bolagsstämma och föreslå att stämman beslutar om en företrädesemission vilket är en förutsättning för ovan överenskommelse. De största aktieägarna, som representerar cirka 60 procent av utestående aktier och röster, har förbundit sig att rösta för och teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen som för närvarande bereds. Mer information om företrädesemissionen samt kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat. Avsikten är att WeSC-koncernen skall bli fri från räntebärande skulder efter att rekonstruktionen av dotterbolaget We International AB avslutats och företrädesemissionen har genomförts.

WeSC kommer i samband med denna uppgörelse och pågående rekonstruktion att flytta verksamhetsområdena design och produktion till kontoret i New York, USA. Detta görs bland annat för att bättre kunna tillgodose de Nordamerikanska licenstagarnas och kunders behov på bolagets största och mest framgångsrika marknad. I tillägg bedömer bolaget att flytten kommer att effektivisera design- och produktionsverksamheten.

Utlicensieringen av de 4 olika produktområdena (Kids, Footwear, Underwear och Eyewear) som genomförts den senaste tiden bedöms minska både risker och kostnader i bolaget. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:   
Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00  
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00   

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 10.00 CET.

Kort om Bolaget
WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

Om WeSC AB

WeSC AB (publ) är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy®). WeSC:s aktie handlas på First North Premier och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 30.

http://www.wesccorp.com/

Taggar:

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar