WeSC har slutfört avtal om betydande skuldsanering

Stockholm, Sverige, 25 juni 2018

WeSC AB (publ) har efter den nyligen genomförda nyemissionen fullföljt den överenskommelse om förvärv av långfristiga skulder i dotterbolaget We International AB samt reglerat detta vilket har lett till att bolaget har minskat de långfristiga skulderna med omkring 40 miljoner kronor. Detta innebär att dotterbolaget får förbättrade möjligheter att göra en ackordsvinst om 75 % av samtliga skulder i kommande offentligt ackord. Dotterbolaget avser inom kort som ett nästa steg i den pågående företagsrekonstruktionen komma ut med rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord. 

WeSC AB (publ) har vidare efter förhandlingar även nått en överenskommelse med större delen av dess fordringsägare om en nedskrivning uppgående till 70 procent av skulderna i moderbolaget. Det innebär att koncernens totala skulder minskar med ytterligare drygt två miljoner kr vilket utgör nästan hälften av den totala skuldbördan i moderbolaget. Genom överenskommelsen fortsätter WeSC det sedan tidigare påbörjade arbetet att stärka koncernens finansiella situation och förbättra möjligheterna att utveckla verksamheten i Europa och i USA samt stärka varumärket.

För mer information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018 kl. 08.00 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

Taggar:

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar