WeSC offentliggör reviderad bokslutskommuniké 2017 med justeringar mot tidigare publicerad version. Teckningstiden i företrädesemissionen senareläggs

Stockholm, Sverige, 4 maj 2018

I samband med prospektarbetet, föranlett av den tidigare beslutade nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), och de regulatoriska krav på reviderade siffror som föreligger i sådana prospektet har styrelsen för WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) låtit Bolagets revisor PwC granska den tidigare publicerade bokslutskommunikén för 2017. I samband med granskningen har några bedömningar ändrats gentemot tidigare, vilket har medfört att vissa poster i resultat- och balansräkningen har ändrats. Den sammantagna resultateffekten uppgår till cirka 4 MSEK och består till huvuddelen av reservation för ett belopp om cirka 3 MSEK avseende en rättslig tvist som löstes genom förlikning i april 2018. Den justerade rapporten, vilken i sin helhet ersätter den bokslutskommuniké som offentliggjordes den 27 mars 2018, offentliggörs idag, onsdagen den 2 maj 2018 och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.wesccorp.com.

Styrelsen vill även uppmärksamma om de uttalanden som görs i bokslutskommunikén avseende likviditet och antaganden om fortsatt drift som även berörs i revisorns granskningsberättelse.

Med anledning av ovan har styrelsen för WeSC beslutat att senarelägga teckningsperioden i Företrädesemission något ytterligare än vad som tidigare kommunicerats, vilket innebär att teckningsperioden beräknas påbörjas omkring den 8 maj 2018 och avslutas omkring den 22 maj 2018. Alla övriga villkor är oförändrade. Avstämningsdagen den 19 april 2018 är oförändrad.

För ytterligare information om Företrädesemissionen hänvisas till WeSCs pressmeddelanden från den 13 mars 2018, 12 april 2018 samt 20 april 2018.

WeSCs årsredovisning för 2017 planeras att publiceras senast den 5 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00  
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00   

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 19.00 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

Taggar:

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.