WeSCs företrädesemission tecknad till 98 procent

Stockholm, Sverige, 30 maj 2018

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA AKTIER.

Företrädesemissionen i WeSC AB (publ) ("WeSC" eller "Bolaget") har nu avslutats.Teckningsperioden i företrädesemissionen löpte ut den 22 maj 2018. Emissionen tecknades till 98 procent vilket medför att Bolaget tillförs cirka 31,5 MSEK före emissionskostnader. Som tidigare har kommunicerats kommer en betydande del av emissionslikviden att användas för att reglera kortfristiga skulder i Bolagets balansräkning.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i WeSC med 262 417 503 aktier till 530 256 348 aktier, och aktiekapitalet i Bolaget ökar med cirka 23 718 134 SEK till cirka 47 926 266 SEK. 171 483 761 aktier, motsvarande cirka 64 procent av företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. 90 933 742 aktier, motsvarande cirka 34 procent av företrädesemissionen, tecknades utan stöd av företrädesrätt.

Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnota.

Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att omvandlas till nya aktier så snart företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 24, 2018. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 11.30 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i WeSC. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i WeSC sker endast genom det prospekt som WeSC offentliggjorde på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen, den 7 maj 2018.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land, och får därför inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärd än de krav som följer av svensk rätt.

Taggar:

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar