Oljeproduktion och prospektering tredje kvartalet 2007

West Siberian Resources Ltd’s oljeproduktion nådde den nya rekordnivån 34 500 fat per dag vid utgången av det tredje kvartalet. Den totala oljeproduktion under tredje kvartalet 2007 uppgick till 2 824 704 fat (2 363 270 fat) motsvarande 30 703 fat per dag (25 688 fat per dag). Oljeproduktionen för de första nio månaderna 2007 uppgick till 7 507 062 fat (5 537 876 fat).
Helårsproduktionen 2007 beräknas oförändrat att uppgå till 11 miljoner fat med ett produktionsmål om 3,5 miljoner fat för fjärde kvartalet.
Det genomsnittligt erhållna oljepriset under tredje kvartalet 2007 ökade till cirka 46 USD per fat från 40 USD under andra kvartalet. De högre priserna medförde att tredje kvartalets erhållna nettopriser (efter transportkostnader) preliminärt ökade till cirka 34 USD per fat jämfört med 31 USD per fat under andra kvartalet.

Tomskregionen
Den sammanlagda produktionen i Tomskregionen under kvartalet uppgick till 961 488 fat (861 053 fat). Renoveringsarbeten utfördes på 7 producerande brunnar.

2007 års borrprogram vid Kluchevskoye-fältet slutfördes under tredje kvartalet då 3 nya brunnar borrades och 5 brunnar togs i produktion. Vatteninjeceringssystemet har tagits i drift och 4 brunnar nyttjas för att stimulera reservoarens tryck. S k ”hydro-fracking” genomfördes på 4 brunnar som därefter ökade sina flöden. Borr- och utvecklingsarbetena i fältet har resulterat i en omvärdering av reservoarens struktur och storlek. Det oljeförande området och formationens tjocklek bedöms nu vara betydligt större än tidigare uppskattningar.

Årets borrprogram vid Puglalymskoye-fältet slutfördes också. Under tredje kvartalet borrades 6 produktionsbrunnar och 2 vatteninjeceringsbrunnar. Produktion påbörjade från 7 brunnar. På 4 av dessa genomfördes s k hydro-fracking innan produktionsstart. Ytterligare 3 brunnar är under färdigställande.

Vid Middle-Nyurola fältet pågår en s k sidetrack-borrning av brunn 137 som beräknas färdigställas under fjärde kvartalet.

Borrutrustning har mobiliserats vid Khvoinoye-fältet där borrningsförberedelser pågår. Borrstarten planeras till oktober 2007.

Timano Pechoraregionen
Oljeproduktionen i Timano Pechora regionen ökade till 924 848 fat (737 593 fat) tredje kvartalet 2007.

Alexander Ivanov har utsetts till verkställande director för Pechoraneft som är koncernens operativa dotterbolag i Timano Pechoraregionen. Direktör Ivanov ersätter Vladimir Revyakin och ansvarar främst för det fortsatta genomförandet av borrprogrammet och för att förbättra effektiviteten i regionen. Ivanov har tidigare innehaft befattningar som chefsingenjör och verkställande direktör på flera ryska olje- och gasbolag bl a TomskNeft, YakutGAZPROM, and Russneft.

Vid Middle-Kharyagafältet genomfördes renoveringsarbeten på 16 brunnar under kvartalet.

Utbyggnaden av North Kharyaga- och Lek-Kharyagafälten fortsatte under tredje kvartalet. Analyserna av tredimensionell seismik och uppdateringar av de geologiska modellerna för fälten slutfördes. Dessa kommer ligga till grund för upprevideringar av fältens reserver och utvärdering av prospekt i Devonianformationen. Utvärderingen kommer genomföras av oberoende petroleumvärderingsinstitut.

Vid North Kharyagafältet borrades 4 produktionsbrunnar. 4 brunnar togs i produktion, varav en borrades under andra kvartalet. En brunn beräknas färdigställas under oktober. De inledande produktionsflödena från de 3 första brunnarna i fältet bekräftade förväntningarna om 1000 fat per dag. De senaste färdigställda brunnarna har dock inte motsvarat förväntningarna på grund av brister i färdigställandet och i procedurerna för syrabehandling. Den nya ledningen har vidtagit åtgärder för att förbättra brunnarnas flöden.

Vid Lek-Kharyaga fältet borrades 3 brunnar. 2 av dessa har tagits I production med väsentligt högre flöden än förväntat.

Nya process- och mätanläggningar färdigställdes i North- och Lek Kharyagafälten. I Kolvinskoyefältet genomfördes tekniska studier för att fastställa anläggningsbehov och dragning av pipeline till det statliga Transneftsystemet.

Volga Uralregionen
Den sammanlagda produktionen i Volga Uralregionen under kvartalet uppgick till 938 368 fat (764 625 fat). Produktionsstimulerande renoveringsarbeten utfördes på 20 brunnar.

Kapacitetsbrist vid processanläggningen vid Kochevnenskoye fortsatte att begränsa produktionen. Produktionsbortfallet uppskattas till 31 000 fat under kvartalet då två brunnar var avstängda från produktion. Uppgradering av processanläggningen pågår. Kapaciteten har ökat från 5 600 till 8 800 fat per dag. I slutet av 2007 beräknas kapaciteten ha ökat till 10 800 fat per dag.

Vid Kochevnenskoyefältet borrades brunn nr 111 som kommer färdigställas under fjärde kvartalet. Vid West Kochevnenskoyefältet borrades och färdigställdes brunn nr 10 som togs i produktion.

Vid Kovalevskoyefältet testades utvärderingsbrunn nummer 2 som påvisade ett produktionsflöde om 650 fat per dag. Fältet anslöts till anläggningarna vid Kochevnenskoye genom anläggandet av en pipeline

Storleken och omfattningen av fälten vid Kochevnenskoye, West-Kochevnenskoye, Solnechnoye and Kovalevskoye har närmare definerats efter genomförda tredimensionella seismiska studier. Resultaten kommer presenteras för externa petroleumvärderingsinstitut som ett led i den årliga revideringen av koncernens oljereserver.

Utbyggnadsplanen för Solnechnoye-fältet godkändes av Ryska myndigheter (Central Reserve Commission of the Russian Federation)i augusti 2007. Därefter togs 2 brunnar I production I fältet.

Om oss

West Siberian Resources Ltd är ett oberoende oljebolag verksamt i västra Sibirien, Ryssland. West Siberian Resources depåbevis handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen under symbolen WSIB.

Prenumerera

Dokument & länkar