Återkallande av kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 27 mars 2017

Den 6 februari 2017 informerade Wiema marknaden att styrelsemedlemmarna Rickard Brånemark och Christophe Hocquet valt att avgå från Wiemas styrelse från den dagens datum, eftersom Bolaget har en ny huvudägare och inte har kvar sitt säte i Göteborg. Rickard Brånemarks anmälan inkom till Bolagsverket den 4 februari. Information om deras meddelande om önskan om utträde ankom Bolaget den 20 januari 2017 men ombads då föra en diskussion med huvudägaren innan slutligt beslut. Anledningen till önskan om utträde bestod i att Rickard Brånemark ansåg att han inte kunde bidra till styrelsearbetet då han ansåg att han inte erhållit tillräcklig information.

I pressmeddelande av den 27 februari meddelade Wiema att Christophe Hocquet avsåg sitta kvar i styrelsen fram tills ordinarie bolagsstämma.

 Wiema måste nu tyvärr meddela att i korrespondens med Bolaget den 1 mars 2017 har Christophe Hocquet meddelat att han inte ämnar kvarstå i styrelsen.  Ansökan om utträde lämnades in den 28 februari enligt information erhållen från Bolagsverket. 

Anledningen till detta missförstånd beror på att övriga styrelsemedlemmar informerats av Bolagets huvudägare att Christophe Hocquet trots allt valt att sitta kvar tills den ordinarie stämman den 27 mars 2017.

Eftersom Christophe Hocquet avgått ur styrelsen är denna enligt bolagsordningen inte fullständig och beslutsför.  Bolaget kan därför varken fastställa årsredovisningen eller kalla till ordinarie bolagsstämma. Styrelsen kommer därför inom de närmaste dagarna kalla till en extra bolagsstämma där nya styrelsemedlemmar skall väljas in. Därefter kommer Bolaget kalla till ordinarie stämma. Ordinarie styrelsemedlemmar är för närvarande Stefan Jacobson och Henrik Werner.

Som ett resultat av ovanstående information återkallar Wiema kallelsen till den ordinarie bolagsstämman den 27 mars 2017.

Wiema beklagar djupt det inträffade.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Werner, VD Wiema  
Mobil: 0708-53 00 01    
E-post: henrik.werner@wiema.com   www.wiema.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Wiema AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017 .

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar