Dentware genomför nyemission

Styrelsen i Dentware Scandinavia AB har med stöd av bemyndigandet från extra bolagstämman den 28 juli 2015 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Företrädesemissionen i Dentware Scandinavia AB genomförs i syfte att erhålla kapital för att förvärva Brånemark Integration AB. Dentware har under hösten 2015 förhandlat med ägarna av Brånemark Integration och slöt i förra veckan ett avtal om förvärvet. Genom förvärvet kommer Dentware att bli mer än tre gånger så stort omsättningsmässigt. Gemensamt finns förutsättningar för att de båda bolagen kommer att växa betydligt snabbare än de kunnat göra var för sig.

Förutom en företrädesemission genomför Dentware en riktad emission om 5,25 MSEK. Den riktade emissionen vänder sig till investerare i dentalbranschen. Emission syftar till att säkerställa att Dentware har resurser för att öka försäljning i de båda företagen på den internationella marknaden och att stärka rörelsekapitalet för att klara av en kraftig expansion av verksamheten.

Villkor för företrädesemissionen

-      Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt. Även andra investerare är välkomna att teckna sig i emissionen.

-      Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

-      Emissionskursen är 3,50 SEK per aktie.

-      Nyemissionen omfattar högst 5 065 125 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

-      Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 23 november 2015.

-      Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 24 november 2015.

-      Avstämningsdag är 25 november 2015.

-      Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med den 30 november – 16 december 2015.

-      Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

-      Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 30 november – 14 december 2015.

-      Handel med betalda tecknade aktier, BTA, kommer att ske på AktieTorget från och med den 30 november 2015 fram till dess att Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och teckningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.dentware.se, på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se, samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se från och med teckningsperiodens start.

Riktad emission

Genom en riktad emission mot ett mindre antal investerare primärt i dentalbranschen tillförs Dentware ytterligare upp till 5,25 MSEK. Den riktade emissionen genomförs till samma villkor som företrädesemissionen.

För ytterligare information om bolaget och nyemissionen kontakt VD Per Dybwad, tel +41 794 391 310, eller ordförande Stefan Jacobsson, tel. 0708-79 54 28.

Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Dentwares försäljning på drygt SEK 6 miljoner under 2014 är idag inriktad mot det dentalprotetiska området. Bolagets största marknader är Sverige, Norge samt Frankrike. Dentware är inne i en mycket expansiv fas och nya marknader förhandlas i dagsläget.

Dentware Scandinavia AB

Stridsvagnsvägen 14

291 39 KRISTIANSTAD                                                             E-post: info@dentware.se

Tel 044-20 28 94                                                                        Hemsida: www.dentware.se

Taggar:

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar