Dentware Scandinavia AB (publ) förvärvar Brånemark Integration AB

Dentware Scandinavia AB (publ) (”Dentware”) har ingått avtal om förvärv av samtliga aktierna i Brånemark Integration AB (”Brånemark”) och dess helägda dotterbolag BioSmile Sarl.

Förvärvet är villkorat av den extra bolagsstämman i Dentwares godkännande och dess beslut om riktad nyemission av de vederlagsaktier som omfattas av transaktionen samt att Dentware erhåller nödvändig finansiering. Kallelse till extra bolagsstämma kommer distribueras inom kort. Under förutsättning att villkoren för tillträdet föreligger, planeras tillträdet ske senast den 28 februari 2016. Köpeskillingen kommer uppgå till totalt SEK 28 miljoner. Betalningen sker dels genom en kontant köpeskilling om SEK 14 miljoner, dels genom riktad nyemission av 3 258 087 aktier i Dentware, beräknat enligt den genomsnittliga aktiekursen 15 handelsdagar innan Dentwares bolagsstämma den 28 juli 2015 (SEK 14 miljoner dividerat med aktiekursen 4,297).

Utöver själva förvärvet, och villkorat av att transaktionen genomförs, kommer Dentware även att ingå ett samarbetsavtal inom forskning och utveckling med Dr. Rickard Brånemark och hans verksamheter inom osseointegration samt ett licensavtal avseende patentportföljen BioHelix.

”I juli publicerade vi att köpeskillingen, inklusive ”earn-outs”, uppgick till SEK 39 miljoner över två år – varav hälften i kontanta medel och hälften i Dentware-aktier. Nu har vi omförhandlat avtalet och reducerat köpeskillingen till en kontakt köpeskilling om SEK 14 miljoner och 3 258 087 aktier i Dentware, som i sin helhet betalas respektive emitteras i samband med övertagandet. Min bedömning är att detta blir en bättre affär för Dentwares aktieägare”, säger Per Dybwad, VD på Dentware.

Han tillägger: ”Genom förvärvet av Brånemark blir Dentware mer än tredubbelt så stort omsättningsmässigt och gemensamt kommer bolagen att kunna växa betydligt snabbare än vad de kan göra var för sig. Bolagen kompletterar varandra väl och kan samordna sina resurser att nå ut på marknaden. Gemensamt har vi en enastående produktportfölj, med Dentwares världsledande produktionslösning och Brånemarks implantat, som bygger på svensk högteknologi inom tandvård och sätter patientens säkerhet i förgrunden. Gemensamt kommer vi att ha resurser att nå ut betydligt snabbare på världsmarknaden och vi kommer även att vara en avsevärt mer attraktiv partner för tandläkarna att arbeta med då vi får ett mer heltäckande produktutbud”.

Efter uppköpet kommer Dentwares aktie inledningsvis fortsätta att handlas på Aktietorget under namnet Dentware Scandinavia AB [DENT].

”Jag är mycket nöjd med att avtalet nu är på plats och det stärker våra möjligheter att leverera säkra kvalitetslösningar till marknaden och patienterna. Jag ser också fram emot att vara med som aktieägare i det kombinerade bolaget, och till ett fortsatt nära och personligt samarbete med ledningen i Dentware”, säger Dr. Rickard Brånemark.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Dybwad, VD, Dentware Scandinavia AB
E-post: per.dybwad@dentware.se
Läs mer om Dentware på www.dentware.se


Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Dentwares försäljning på drygt SEK 6 miljoner under 2014 är idag inriktad mot det dentalprotetiska området. Bolagets största marknader är Sverige, Norge samt Frankrike. Dentware är inne i en mycket expansiv fas och nya marknader förhandlas i dagsläget.

Kort om Brånemark Integration AB
Brånemark Integration AB bildades av ”the father of osseointegration” – Professor P-I Brånemark och hans son Dr. Rickard Brånemark under 2001. Bolaget utvecklar, producerar och säljer tandimplantat och tillhörande komponenter och instrument.

BioSmile Sarl är fokuserat på försäljning och service till dentalmarknaden i Frankrike och har byggt upp en ledande position med ett antal smarta och intelligenta protetiska lösningar med hög kvalité. Bolaget uppvisar en hög tillväxt och har i dag tusentals kunder (tandläkare, kirurger och tandtekniska laboratorier) och har en ledande position på marknaden.  

Läs mer om Brånemark Integration på http://branemarkintegration.com

Taggar:

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar