Dentware Scandinavia AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Såsom meddelats tidigare har styrelsen under en längre period arbetat för att finna erforderlig finansiering för Dentwares fortsatta drift. Bolaget är i behov av både kapital och en ny maskinpark till ett värde om 30 000 000 kronor. Priset på den nya maskinparken uppgår till cirka 20 000 000 kronor och resterande 10 000 000 kronor ska i huvudsak användas till att slutföra flytten från Kristianstad till Helsingborg, säkra en stark och innovationsdriven organisation, och komma igång med den lönsamma produktions- och försäljningskedja som affärsplanen föreskriver.

Eftersom Dentware inte kunnat erhålla lånefinansiering har huvudspåret varit att genomföra en företrädesemission. Dentwares tre största aktieägare har dock meddelat att de inte är intresserade att delta i en företrädesemission vilket innebär en överhängande risk att en företrädesemission inte fulltecknas. Vidare blir genomförandet av en företrädesemission oförsvarligt dyr för bolaget samtidigt som emissionen tar för lång tid att få på plats då bolaget bl.a. behöver upprätta prospekt samt vänta på erforderliga godkännanden.

Eftersom varken lånefinansiering eller företrädesemission har varit möjliga utvägar, har styrelsen bedömt att det ligger i Dentwares och aktieägarnas intresse att inför framtiden få in ytterligare en stor aktieägare i bolaget. Styrelsen har med denna ambition nu funnit en huvudfinansiär som kan hjälpa bolaget med såväl likvida medel som borgensåtagande för lokalhyresavtal och maskinparken.

Styrelsen avser därför att kalla till extra bolagsstämma i bolaget per den 31 oktober 2016 och föreslå bolagsstämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om riktad emission av aktier i enlighet med nedan huvudsakliga villkor. Styrelsens förslag innebär i huvudsak:

(a)                att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 995 346,20 kronor genom nyemission av högst 19 953 462 aktier,

(b)                att aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast får tecknas av Wienvest AB (som kontrolleras av Jerry Wiener), och

(c)                 att tecknade aktier ska betalas kontant med ca 0,501 kronor per aktie och ska tecknas senast den 7 november 2016. Total likvid för samtliga 19 953 462 aktier är 10 000 000 kronor.

Det är styrelsens uppfattning att marknadsmässigheten i emissionen är säkerställd genom föreslagna emissionsvillkor och föreslagen emissionskurs. Härvid ska särskilt beaktas (i) att bolaget inte kunnat finna någon investerare, för ovanstående kapitalbehov om cirka 30 000 000 kronor, som varit villig att erbjuda ett högre pris än 0,501 kr per nyemitterad aktie, (ii) att bolaget får en ny stor aktieägare genom Wienvest AB som har unik kunskap om Dentware och dess bransch och (iii) att Wienvest AB i samband med emissionen kommer att ingå borgensåtaganden till säkerhet för maskinparken och hyresavtalet till ett värde om 20 000 000 kronor.   

Med hjälp av Wienvest AB:s borgensåtagande kommer Dentware att kunna beställa fyra maskiner (3D-skrivare) från EOS GmbH Electro Optical Systems som är en ledande maskintillverkare inom området, samt två stycken tryckluftskompressorer från Mekano AB. Vidare kommer bolaget att ingå ett hyresavtal med Wihlborgs varigenom bolaget får tillgång till för verksamheten anpassade lokaler med strategisk adress Florettgatan 18, 254 67 Helsingborg. Sammanfattningsvis kan sägas att styrelsen bedömer att denna finansieringslösning ger Dentware de materiella förutsättningar som behövs för bolagets fortsatta drift i enlighet med den nya affärsplanen.

Wienvest AB och Jerry Wiener innehar för närvarande 29 000 aktier i Dentware, motsvarande 0,15 procent av rösterna och kapitalet i Dentware. Det ska särskilt noteras att om bolagsstämman godkänner den av styrelsen föreslagna emissionen kommer Wienvest AB att inneha 19 982 462 aktier, motsvarande 50,1 procent av rösterna och kapitalet Dentware. Emissionen kräver alltså att Wienvest AB, från Aktiemarknadsnämden, erhåller budpliktsdispens från kollegiets takeover-regler för vissa handelsplattformar. Sådan ansökan är inskickad och godkänd av Aktiemarknadsnämden. Beslutet förväntas offentliggöras den 17 september 2016.

I samband med att detta pressmeddelande offentliggjorts har även Christophe Hocquet och Rickard Brånemark meddelat att de båda ställer sina platser i styrelsen till förfogande vid kommande bolagsstämma.    

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Jacobsson, styrelsens ordförande, Dentware Scandinavia AB (publ)
E-post: stefan.jacobsson@jowa.se 

Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Bolagets största marknader är Sverige, Norge och Frankrike. 

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.