Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Wiema AB (publ), org. nr. 556872-5112, kallas till årsstämma på hotell Scandic Helsingborg Nord, Florettgatan 41, i Helsingborg, den 27 mars klockan 15.00. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 mars 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 20 mars 2017.
Anmälan om deltagande kan göras på något av följande sätt:
-  per post till Wiema AB (publ), Box 7177, 250 07 Helsingborg,
-  per e-post till info@wiema.com, eller
-  per telefon 042-38 28 00 på vardagar mellan kl. 09.00 och 12.00.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer för eventuellt ombud eller namn och personnummer för eventuell ställföreträdare. Anmälningsblankett finns att tillgå på bolagets hemsida www.wiema.com. För beställning av anmälningsblankett gäller samma postadress och telefonnummer som ovan angetts. Anmälan per telefon kan göras på vardagar mellan kl. 09.00 och 12.00. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är den 20 mars, klockan 12.00. 

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges en längre giltighetstid i fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.wiema.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som ovan angetts. 
För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa senast den 20 mars 2017.

Förvaltarregistrerade aktier 
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 20 mars 2017 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning
1.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Godkännande av dagordning.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7.    Beslut om
(a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
(b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
(c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktören.
8.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9.    Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10.    Val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11.    Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
12.    Stämmans avslutande.

Stämmohandlingar 
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och andra handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt föreslagen dagordning ovan, kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress från och med den 6 mars 2017. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets hemsida, www.wiema.com. 
Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster 
Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 39 906 924. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav 
För giltigt beslut gällande förslaget i punkten 11 och krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Upplysningar på årsstämman 
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

___________________________
Helsingborg, februari 2017.
Wiema AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar