Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Wiema AB (publ), org. nr. 556872-5112, kallas till extra bolagstämma på hotell Scandic Helsingborg Nord, Florettgatan 41, i Helsingborg, den 19 april klockan 17.00. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 april 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 15 april 2017.
Anmälan om deltagande kan göras på något av följande sätt:
-  per post till Wiema AB (publ), Box 7177, 250 07 Helsingborg,
-  per e-post till info@wiema.com, eller
-  per telefon 042-38 28 00 på vardagar mellan kl. 09.00 och 12.00.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer för eventuellt ombud eller namn och personnummer för eventuell ställföreträdare. Anmälningsblankett finns att tillgå på bolagets hemsida www.wiema.com. För beställning av anmälningsblankett gäller samma postadress och telefonnummer som ovan angetts. Anmälan per telefon kan göras på vardagar mellan kl. 09.00 och 12.00. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är den 15 april, klockan 12.00. 

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges en längre giltighetstid i fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.wiema.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som ovan angetts. 
För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa senast den 15 april 2017.

Förvaltarregistrerade aktier 
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 15 april 2017 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning
1.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Godkännande av dagordning.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Val av nya ledamöter och suppleanter till styrelsen.
7.    Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Punkt 6: Styrelse är för närvarande inte fulltalig och följande personer föreslås välja som styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöter:

Ludwig Schultheiss, 43 år. München, Tyskland.

Försäljning- och marknadsansvarig Digital dental Systems på B&R dental GmbH.

Specialiserad på den dentala CAD/CAM marknaden.

Victoria Tiblom, 47 år. Helsingborg, Sverige.

Kommunikationsansvarig Nobina Skåne.

Över 20 års erfarenhet av PR, information och kommunikation för bland andra: ICA, Trafikverket, H & M, IBM, Cisco, Royal Canin och Allied Domecq.

Sofi Häckter, 34 år. Malmö, Sverige

Revisor Ernst & Young.

Magisterexamen ekonomi, Växjö Universitet.

Styrelsesuppleanter:

Patrik Johansson, 48 år. Helsingborg, Sverige.

Affärsenhetsansvarig Lani Eltjänst. Tidigare arbetat med projektledning och som tekniker för följande företag; ABB, YIT, NELAB och Vinci Energy.

Göran Erlandsson, 67 år. Helsingborg, Sverige.

Ekonomikonsult och affärsutvecklare med eget företag. Bland uppdragsgivare finns; Alrifai Nutisal, Tasty House, Dextella och SLP Pärsons.

I styrelsen finns sedan tidigare Henrik Werner, som kvarstår i styrelsen till ordinarie bolagstämma.

Styrelseledamot Stefan Jacobsson lämnar styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. 

Antalet aktier och röster 
Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 19 953 462. Bolaget innehar inga egna aktier.

___________________________
Helsingborg, april 2017.
Wiema AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar