Kommuniké från extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ)

Den 31 oktober 2016 har aktieägarna i Dentware Scandinavia AB (publ) hållit extra bolagsstämma i Göteborg. Vid stämman fattades följande beslut.

1. Antal styrelseledamöter, val av styrelse och arvode till styrelsen

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits välja Stefan Jacobsson (omval), Rickard Brånemark (omval), Christopher Hocquet, (omval) och bolagets verkställande direktör Henrik Werner (nyval), till ordinarie styrelseledamöter.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode inte ska utgå.

2. Nyemission

Bolagsstämman beslutade om att anta styrelsens förslag om, och därmed genomföra, en riktad nyemission av aktier i enlighet med följande huvudsakliga villkor. Styrelsens förslag innebär i huvudsak:

(a)                att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 995 346,20 kronor genom nyemission av högst 19 953 462 aktier;

(b)                att aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast får tecknas av Wienvest AB (som kontrolleras av Jerry Wiener);

(c)                 att tecknade aktier ska betalas kontant med ca 0,501 kronor per aktie och ska tecknas senast den 7 november 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Jacobsson, styrelsens ordförande, Dentware Scandinavia AB (publ)
E-post: stefan.jacobsson@dentware.se

Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Bolagets största marknader
är Sverige, Norge samt Frankrike.

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar