Pressmeddelande: ​Wihlborgs Fastigheter AB:s (publ) årsstämma 2011

På Wihlborgs årsstämma fastställdes bl a utdelning för 2010 med 7,00 kr per aktie och en aktiesplit med villkor 2:1.

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 28 april fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2010 med 7,00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara tisdagen den 3 maj 2011. Kontantutdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2011.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2010.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission om sammanlagt högst 10 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionen får endast ske till marknadspris.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen vidtogs kring antalet aktier i bolaget liksom nya bestämmelser för kallelseförfarandet till årsstämma och extra bolagsstämma.

En uppdelning av bolagets aktier s.k. split med villkor 2:1 varigenom varje aktie delas upp i två aktier beslutades. Bolaget kommer efter genomförd split att ha sammanlagt 76 856 728 aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson, Per-Ingemar Persson, Tommy Qvarfort och Johan Qviberg. Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 940 000 kr att fördelas med 220 000 kr till ordförande och 120 000 kr per i bolaget ej anställd personal. Till revisor utsågs revisionsbolaget Deloitte AB med Johan Rasmusson som huvudansvarig revisor. Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför årsstämman 2012 ska ske enligt oförändrade principer, dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2012 och ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna tillsammans med en representant för de mindre aktieägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Informationen är sådan som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 16,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,5 mdkr.

Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar