Pressmeddelande: Wihlborgs Fastigheter AB:s (publ)årsstämma 2012

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 26 april fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2011 med 3,75 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara onsdagen den 2 maj 2012. Kontant-utdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB måndag 7 maj 2012.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2011.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission om sammanlagt högst 10 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionen får endast ske till marknadspris.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson, Per-Ingemar Persson, Tommy Qvarfort och Johan Qviberg. Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 940 000 kr att fördelas med 220 000 kr till ordförande och 120 000 kr per i bolaget ej anställd personal. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB med Johan Rasmusson som huvudansvarig revisor. Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför årsstämman 2013 ska ske enligt oförändrade principer, dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2013 och ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna tillsammans med en representant för de mindre aktieägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 26 april kl. 19.20.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 18,3 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,6 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar