Pressmeddelande: Wihlborgs offentliggör obligationsprospekt

Wihlborgs prospekt för obligationslånet finns nu publcierat på webben.

Som tidigare meddelats har Wihlborgs Fastigheter AB på den svenska obligationsmarknaden framgångsrikt emitterat ett seniort säkerställt obligationslån.

Lånebeloppet är enligt villkoren högst 1 000 Mkr med en löptid om 18 månader. Obligationslånet löper med rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 1,20 procentenheter och har slutligt förfall den 12 januari 2015.

Wihlborgs kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm inom fyra månader från emissionsdagen och har som ett led i detta upprättat och offentliggjort ett prospekt. Prospektet, som godkänts av Finansinspektionen, finns tillgängligt på Wihlborgs hemsida, www.wihlborgs.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Arvid Liepe, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31, 0733-71 17 31

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 16 juli kl 11.30.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 20,5 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,8 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera