Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Wihlborgs Fastigheter AB

Inför årsstämman i Wihlborgs Fastigheter AB den 25 april 2018 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende ordförande och övriga styrelseledamöter.

Mot bakgrund av att styrelsens nuvarande ordförande Erik Paulsson meddelat att han efter 14 framgångsrika år med ålderns rätt avser lämna sitt uppdrag i styrelsen föreslår valbered­ningen omval av styrelse­ledamöterna Tina Andersson, Sara Karlsson, Helen Olausson, Anders Jarl, Per-Ingemar Persson och Johan Qviberg samt nyval av Jan Litborn. Därutöver föreslår valberedningen att Anders Jarl väljs till arbetande styrelseordförande. Anders Jarl är idag vd för Wihlborgs.

      Under Anders Jarls ledning har Wihlborgs sedan bildandet 2005 genomgått en mycket stark utveckling. Genom att utse Anders Jarl till ordförande kan Wihlborgs fortsätta dra nytta av hans kompetens, erfarenhet och kontaktnät även framöver, samtidigt som en ny vd kan vidareutveckla bolaget, säger valberedningens ordförande Bo Forsén.

      Anders och jag har arbetat tätt tillsammans under många år och känner varandra väl. Som stor ägare är jag angelägen om att Wihlborgs fortsätter vara ett entreprenörsdrivet företag. Med Anders som ordförande är jag säker på att bolaget fortsätter drivas i samma anda, säger styrelsens ordförande Erik Paulsson.

      Jag har med glädje accepterat valberedningens förfrågan om att föreslås till styrelseordförande. Detta är ett bra tillfälle att lämna över till en ny vd som kan fortsätta utveckla och modernisera bolaget samtidigt som jag på ett aktivt sätt kan bidra med erfarenhet och kunskap, säger Anders Jarl.

Vid årsstämman den 26 april 2017 beslutades att Wihlborgs valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna som önskar delta, jämte en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen är baserad på ägandet 2017-08-31 och består av Bo Forsén (Backahill), ordförande, Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning), Hans Ek (SEB Fonder) och Krister Eurén (de mindre aktieägarna). Valberedningen representerar tillsammans 20 procent av de utestående aktierna.


Anders Jarl
Född 1956. Vd i Wihlborgs Fastigheter ABUtbildning: Civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB
Aktieinnehav i Wihlborgs: 518 714 aktier i eget innehav och via bolag
Anders Jarl är beroende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.  

Jan Litborn
Född 1951. Managing Partner, delägare och advokat på Advokatfirman Glimstedt
Utbildning: Jur. kand. (advokat) vid Stockholms Universitet, Handelshögskolan i Stockholm (ej examen)
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Arenabolaget i Solna AB, Råsta Holding AB, Erlandsson Holding AB, styrelseledamot i Fabege AB, A City Media AB, Consensus Asset Management AB, Anders Hedin Invest AB
Aktieinnehav i Wihlborgs: 1 600 aktier
Jan Litborn är oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.

Övriga styrelseledamöter
Uppgifter om de styrelseledamöter som föreslås till omval finns på https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/bolagsstyrning/styrelse/  


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018 kl. 17.45 CET. 

För ytterligare information kontakta:
Bo Forsén, 0706-32 86 50
Anders Jarl, 0733-71 17 10

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 37 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,6 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera