Kallelse till årsstämma i Wilson Therapeutics

Aktieägarna i Wilson Therapeutics AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 18 juni 2018, kl. 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, i Stockholm.

Anmälan m m
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 12 juni 2018, dels anmäler sig till stämman senast tisdagen den 12 juni 2018 per post under adress Wilson Therapeutics AB (publ), Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, per telefon 08 796 00 00 eller via e-post till lisa.andersson@wtx.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.wilsontherapeutics.com och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 12 juni 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Wilson Therapeutics finns totalt 28 292 272 aktier och röster. Wilson Therapeutics innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Beslut om valberedning.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
 17. Stämmans avslutande.

Resultatdisposition (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att bolagets ansamlade medel balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkt 2 och 11-14)
Valberedningen består av Sarah Shackelton (representant för Abingworth), valberedningens ordförande, Andrew Kay, styrelsens ordförande, Staffan Lindstrand (HealthCap) och Thomas Casdagli (MVM). Valberedningen har meddelat bolaget att valberedningen inväntar utfallet av Alexions offentliga uppköpserbjudande avseende Wilson Therapeutics och har därför valt att inte nu presentera sitt förslag till val av styrelseledamöter mm.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare, huvudsakligen i enlighet med det följande.

Wilson Therapeutics ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att uppnå uppställda mål. Ersättningen till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensioner, aktiebaserade incitament antagna av bolagsstämman samt övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga sju personer i koncernledningen.

Grundlönen ska beakta den enskildes kompetens, ansvarsområden och prestationer. Med rörlig ersättning avses rörlig lön som baseras på en fastställd del av grundlönen. Den rörliga lönen baseras på den enskildes uppfyllande av på förhand bestämda kvantitativa och kvalitativa mål, uppställda i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För verkställande direktören ska den rörliga lönen uppgå till högst 40 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare ska den rörliga lönen uppgå till högst 30 procent av grundlönen, varvid de individuella högstanivåerna ska baseras bland annat mot bakgrund av vederbörandes befattning. Samtliga pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Beslut om aktiebaserade incitamentsprogram ska, i förekommande fall, beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Riktlinjerna överensstämmer med de principer som tillämpats fram till idag.

Emissionsbemyndigande (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tjugo procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Kungsgatan 3 i Stockholm samt på bolagets hemsida www.wilsontherapeutics.com senast tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2018

Wilson Therapeutics AB (publ)

Styrelsen

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga kopparrelaterade sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 3-studie. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Hansson, VD, Wilson Therapeutics AB
Telefon:   +46 8 796 00 00
E-post:    jonas.hansson@wtx.se

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr.556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

Taggar:

Om oss

Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Prenumerera

Dokument & länkar