Wilson Therapeutics AB (Publ) Delårsrapport 1 Januari-31 Mars 2018

1 JANUARI – 31 MARS 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -68,9 (-31,4) MSEK
  • Resultatet per aktie före/efter utspädning var –2,43 (-1,22) SEK
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 426,7 (339,3) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Första patienten inkluderad i fas 3-studien FOCuS
  • Nya patentansökningar inlämnade

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Offentligt kontant uppköpserbjudande om förvärv av Wilson Therapeutics tillkännagivet
  • Preliminära långtidsdata från förlängningsfasen av fas 2-studien presenterades på vetenskaplig konferens

OM WILSON THERAPEUTICS
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga kopparrelaterade sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 3-studie. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Jonas Hansson, VD, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
Email: jonas.hansson@wtx.se

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

Informationen i delårsrapporten är sådan som Wilson Therapeutics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 07.00 CET.

Taggar:

Om oss

Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Prenumerera

Dokument & länkar