Bokslutskommuniké för Sign On i Stockholm AB (publ) 1 jan - 31 dec 2000

Bokslutskommuniké för Sign On i Stockholm AB (publ) räkenskapsåret 2000 Verksamhetsåret 2000 * Nettoomsättning uppgick till 14,2 Mkr (7,6 Mkr) * Resultat efter finansnetto uppgick till minus 34,2 Mkr (minus 7,9 Mkr) * Likvida medel uppgår till 19,0 Mkr * Antal anställda 2000-12-31 var 46 (33) * Utveckling och lansering av FormPipe 2.0 - Pilotinstallationer i fem länder Viktigt år för Sign On - redo för världsmarknaden År 2000 har varit ett intensivt och viktigt år för Sign On AB (publ). Vi satsade på att en ny lagstiftning som godkänner elektroniska signaturer skulle komma. Sign On blev därför först i världen med att lansera en komplett programvara för elektroniska signaturer, FormPipe 2.0, vilket gav oss ett rejält försprång på marknaden. Piloter körs redan i fem länder. Sign On räknar med att uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis i slutet av 2001 och vi står på alla sätt väl rustade och redo för att ta klivet ut på världsmarknaden i år. Sign On genomförde en nyemission i slutet av mars år 2000. 60,0 Mkr tillfördes bolaget för att finansiera utvecklingen av FormPipe 2.0, en programvara för att elektroniskt signera dokument och avtal via Internet. Produktutvecklingen påskyndades avsevärt under året när USA, Sverige, övriga EU-länder, Australien och vissa länder i Asien beslutade att lagstifta om att jämställa elektroniska signaturers giltighet med handskrivna signaturer. En grupp interna och externa specialister engagerades för att FormPipe 2.0 skulle kunna lanseras när elektroniska signaturer blev lagligt giltiga i Sverige, vilket skedde den 1 januari 2001. Omprioriteringen gjordes medvetet trots att det påverkade andra företagsmål, bland annat skedde det på bekostnad av det högt uppsatta kundmålet med 12,000 abonnemang för SignForm. Men det ger oss nu en klar konkurrensfördel. FormPipe 2.0 lanserades vid årsskiftet som första system för elektroniska signaturer i världen och det har resulterat i att vi redan har pilotinstallationer i fem europeiska länder, Sverige, Finland, Norge, Tyskland och Italien. En enorm internationell marknad öppnas nu för Sign On och vår globala alliansstrategi kommer att påskynda expansionen rejält. Finansiellt stärks vår position och Sign On kommer att uppnå ett stadigt positivt kassaflöde fr o m slutet av år 2001. Sign On har 19 Mkr i kassan och en soliditet på 81,5 %. Under året har Sign On även gjort två mindre förvärv i företag som kompletterar verksamheten och ingått samarbetsavtal med bl a Prevas, iD2, Celo (Gemplus) och Microsoft. Vi ser mycket ljust på framtiden. Vi har det bästa tänkbara utgångsläge, såväl med produkter och tjänster som med ett växande kundunderlag, globala allianser och en tydlig marknadspositionering. Sign On har för avsikt att förbli världsledande på området säker hantering och signering av elektroniska blanketter, dokument och avtal genom att fortsatt utveckla FormPipe med sikte på att göra det till en defacto-standard i Europa. Kontaktperson: Bosse Falgard, Verkställande direktör, 08-555 290 00, bosse.falgard@signon.se Bokslutskommuniké för Sign On i Stockholm AB (publ) 1 jan - 31 dec 2000 Nyckeltal för affärsområden: SignForm (databas på Internet med elektroniska blanketter, dokument och mallar) * Nettoomsättning uppgick till 14,0 Mkr * Resultat efter finansnetto uppgick till minus 6,2 Mkr * 6,000 kunder som abonnerar på SignForm Abonnemang * 40 kunder har valt SignForm Hotell, varav 22 är kommuner * 600,000 hämtade blanketter, mallar och dokument FormPipe (programvara för att elektronisk signera avtal via Internet) * Nettoomsättning uppgick till 0,2 Mkr * Resultat efter finansnetto uppgick till minus 28,0 Mkr * Inga aktiverade utvecklingskostnader under perioden Sammanfattning av verksamhetsåret Under år 2000 har Sign On fokuserat verksamheten och resurserna på att utveckla en programvara för elektroniska signaturer, FormPipe 2.0, som ska säljas med hjälp av internationella partners på en världsmarknad. Utvecklingen av FormPipe påbörjades för tre år sedan, men det är först nu som lagarna ändras för att jämställa ett elektroniskt undertecknat dokument med ett traditionellt undertecknat pappersavtal. Sign On lanserade vid årsskiftet som första företag i världen ett komplett system för säker hantering av elektroniska dokument och signaturer och har genom FormPipe 2.0 fått ett stort försprång gentemot andra leverantörer. Detta försprång har vi för avsikt att behålla! Sign On genomförde i slutet av mars år 2000 en övertecknad nyemission lika med 60 Mkr för att finansiera utvecklingen av FormPipe. Sign On's aktie introducerades på Nordiska Fondkommissions inofficiella lista och flyttades i början av juni till OM's Nya Marknaden. Sign On har under perioden investerat 28,0 Mkr i affärsområdet FormPipe. Sign On har under hösten byggt upp och utbildat en försäljningsorganisation för den svenska marknaden och en partner- organisation för den internationella marknaden. Sign On har förvärvat 20 % av aktierna i Altcom AB, ett företag i Uppsala med inriktning på konsult-tjänster inom området PKI. Altcom erbjuder ett blankettsystem till Sveriges Arbetslöshetskassor. Sign On har förvärvat 6.5 % av aktierna i Notisum. Notisum erbjuder en abonnemangstjänst, Rätts-nätet, med över 40.000 dokument i databasen. Över 4.000 personer besöker varje dag Rättsnätet. Sign On har tecknat samarbetsavtal med Prevas, iD2 (numera Sonera SmartTrust) och Celo Communications (numera Gemplus) för att utveckla och marknadsföra FormPipe. Sign On har ett nära samarbete med SEB, SAF och Microsoft för att sälja SignForm Abonnemang. Sign On har sålt SignForm Hotell till 40 kunder varav 22 kommuner och 4 landsting. Verksamheten Sign On's verksamhet består av två affärsområden: - Svensk agent för SignForm (en internationell databas med blanketter och mallar via Internet) - Utveckling och försäljning av FormPipe (programvara för signering av elektroniska avtal) SignForm Abonnemang är en databas på Internet med drygt 3,500 blanketter, dokument och mallar som kan nås via Internet. Kunden betalar ett årligt abonnemang lika med 1,250 kr för företag med upp till fem anställda. Vid årets slut hade Sign On 6,000 betalande företag som under år 2000 tillsammans har laddat ner drygt 600,000 blanketter. År 2001 kommer kunder som började att abonnera under år 2000 att generera en intäkt lika med 8,0 Mkr. Med SignForm Hotell erbjuds företag, kommuner, myndigheter och landsting en tjänst som innebär att Sign On konstruerar och tillhandahåller deras blanketter och avtal till medborgare via Internet 24 timmar per dygn. Vid årets slut hade 10 % av Sveriges kommuner, bl a Stockholm, Göteborg och Nacka, valt Sign On som leverantör. SignForm Hotell genererar en årlig hyresintäkt samt nya konsultuppdrag när hotellkunden vill utöka antalet blanketter eller göra dem enklare eller mer intelligenta. År 2000 lät vi dirigera en stor del av våra resurser till utveckling av FormPipe 2.0 inför de avgörande lagändringar som indikerades under året. Den svenska regeringen antog i januari 2001 en lag som jämställer elektroniskt signatur med handskriven signatur. Motsvarande lagändringar ska genomföras i samtliga EU-länder, Australien och Asien. I USA är den elektroniska signaturen sedan oktober 2000 lika bindande som en namnteckning på ett papper. Programvaran FormPipe ska säljas av ledande globala partners. Marknaden för "Secure e-form delivery" beräknas enligt analysföretaget Baird, uppgå till 5.5 miljarder US dollar år 2005. Med FormPipe kan en användare fylla i och elektroniskt signera ett avtal från sin dator. Det mottagande företaget slipper registrera information för hand eller "scanna" in pappersblanketter. Ett svenskt försäkringsbolag kan genom Sign Ons system spara 20-30 Mkr årligen. Framtidsutsikter Vi ser mycket ljust på framtiden. Vi har det bästa tänkbara utgångsläge, såväl med produkter och tjänster som med ett växande kundunderlag, globala allianser och en tydlig marknadspositionering. Sign On har för avsikt att förbli världsledande på området säker hantering och signering av elektroniska blanketter, dokument och avtal, genom att fortsatt utveckla FormPipe och med sikte på att göra det till en defacto-standard i Europa. Sign On kommer att genomföra 15-20 FormPipe-projekt i Sverige, Italien, Norge, Tyskland och Finland under år 2001. En fullt utbyggd FormPipe kommer att kosta mottagande företaget 0,5 Mkr till 3,0 Mkr per år beroende på antal transaktioner som skickas. Det finns ingen direkt konkurrent på den svenska marknaden för SignForm Abonnemang. Både antalet företag som använder Internet och hastigheten på nätet kommer att öka under år 2001. Detta kommer att underlätta vår målsättning att fördubbla antalet betalande företag. Under år 2001 kommer Sign On satsa på att utöka antalet SignForm Hotell hos Sveriges kommuner och landsting. Målsättningen är att vid slutet av år 2001 ha dubblerat antalet av landets kommuner och samtliga Sveriges landsting. Prognosen för omsättningen år 2001 är 30,0 Mkr fördelade på 25 Mkr SignForm och 5,0 Mkr för FormPipe. SignForm kommer under år 2001 generera en vinst lika med 7-8 % av omsättningen. Sign On kommer även under år 2001 investera i fortsatt utveckling av FormPipe. Omsättning och resultat Nettoomsättning år 2000 blev 14,2 Mkr (7,6). Resultat efter finansiella poster uppgick till -34,2 Mkr (-7,9). 28,0 Mkr av resultatet kan direkt hänföras till utvecklingen av FormPipe 2.0. Inga utvecklings-kostnader har aktiverats under perioden. Finansiell ställning Företagets likvida medel uppgick per 00-12-31 till 19,3 Mkr (0,9 Mkr). Soliditeten ökade till 81,5 procent (50,4). Det egna kapitalet ökade till 28,4 Mkr (5,5), vilket motsvarar ett eget kapital per aktie på 4,01 kronor (1,59). Investeringar Förvärv av andelar i intressebolag uppgick under året till 1,4 Mkr (0). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,7 Mkr (0,3). Den egna lokalen har utökats och investeringar i nätverk, datorer, programvara och datahall har genomförts. Kommande rapporter / bolagsstämma Bolagsstämman hålls måndagen den 23 april klockan 16.00. Plats: hos Sign On på Svärdvägen 3B i Danderyd. Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig i mitten av april. Delårsrapport (januari - mars) lämnas den 23 april. Danderyd den 19 februari 2001 Bosse Falgard Verkställande direktör Sign On Sammandrag av resultaträkningar Helår Helår Tusen kronor 2000 1999 Nettoomsättning 14 164 7 569 Övriga rörelseintäkter 0 800 Summa nettoomsättning 14 164 8 369 Försäljningskostnader -7 292 -1 960 Övriga externa kostnader -19 574 -3 971 Personalkostnader -18 795 -8 782 Avskrivningar -3 131 -1 452 Summa kostnader -48 792 -16 165 Rörelseresultat -34 628 -7 796 Finansnetto 386 -124 Resultat -34 241 -7 920 Sammandrag av balansräkningar Tusen kronor 2000-12- 1999-12- 31 31 Immateriella anläggningstillgångar 2 751 5 240 Materiella anläggningstillgångar 2 579 515 Finansiella anläggningstillgångar 1 516 109 Kortfristiga fordringar 8 695 4 878 Likvida medel 19 307 93 SUMMA TILLGÅNGAR 34 848 10 835 Eget kapital 28 403 5 465 Avsättningar 187 148 Långfristiga skulder 12 2 055 Kortfristiga skulder 6 248 3 167 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 848 10 835 Sammandrag av finansieringsanalyser Helår Helår Tusen kronor 2000 1999 Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella -34 628 -7 796 poster Justeringar för poster som inte ingår i 3 517 1 332 kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före Före förändring av rörelsekapital -31 111 -6 464 Förändring av rörelsekapital -737 -868 Investeringsverksamheten -4 113 -3 328 Finansieringsverksamheten 55 175 10 703 Förändring av likvida medel 19 214 43 Likvida medel vid periodens början 93 50 Likvida medel vid periodens slut 19 307 93 Nyckeltal 2000-12- 1999-12- 31 31 Resultat efter finansiella poster Tkr -34 241 -7 920 Eget kapital per aktie, kr * 4,01 1,59 Soliditet % ** 81,5% 50,4% Antal anställda vid periodens slut 46 33 * Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut ** Eget kapital i procent av balansomslutningen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00600/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00600/bit0002.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar