Delårsrapport (1 januari - 30 september) 2001

Delårsrapport (1 januari - 30 september) 2001 Finansiell information januari - september · Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). · Resultat efter finansnetto -22,4 Mkr (-23,4). · Likvida medel och kortfristiga fordringar uppgick till 12,5 Mkr (38,7). Tredje kvartalet · Nettoomsättningen ökade med 49% och uppgick till 4,6 Mkr (3,0). · Resultat efter finansnetto -7,3 Mkr (-9,3), inkluderar en reaförlust om 1,2 Mkr vid försäljning av aktier i intressebolag. · Avtal gällande FormPipe med SEB avseende Bankernas ID-tjänst. · Betydande intäktsökning inom Sign On Blankettarkiv. · Praktikertjänst ny aktieägare genom riktad nyemission om 4,5 Mkr. Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång · Genombrottsorder för programvaran FormPipe med EDS i Norden. · Trendbrott i oktober månad som visar ett positivt resultat tack vare nyförsäljning av FormPipe och Sign On Blankettarkivet. Framtidsutsikter · Försäljningsutvecklingen för både FormPipe och hela affärsområdet Sign On Elektroniska blanketter förväntas ge fortlöpande resultatförbättringar under återstoden av året samt bidra till ett balanserat kassaflöde för fjärde kvartalet 2001. · Kontaktperson: Bosse Falgard, Verkställande Direktör Sign On AB (publ) Tel: 08-555 290 00, 070- 946 05 68, e-post: bosse.falgard@signon.se Om Sign On Sign On är ett programvarubolag med produkten FormPipe och Sign On Elektroniska blanketter. Affärsmodellen bygger på en mycket hög andel återkommande intäkter. FormPipe är en egenut-vecklad programvara som möjliggör för alla att såväl hantera som signera dokument och avtal via Internet. Sign On erbjuder en lösning för att alla snabbt och kostnadseffektivt skall kunna använda elektroniska blanketter samt skicka information via Internet, med eller utan säker elektronisk signatur. Tekniken är komplicerad, men lösningen är tydlig och enkel att använda. Elektroniskt undertecknade dokument jämställs sedan januari 2001 enligt svensk lag med ett dokument undertecknat med namnteckning. Övriga EU- länderna, USA, Australien och ett antal länder i Asien har under 2001 genomfört motsvarande lagändringar. FormPipe Genombrottsorder för FormPipe från EDS Sweden AB (EDS). Sign On har i början av oktober slutit avtal med EDS som har köpt rätten att använda FormPipe för några utvalda kunder i Norden. EDS kan nu erbjuda sina kunder en sedan länge efterfrågad lösning för säker överföring av dokument via Internet. EDS kunder hanterar varje dag stora mängder kontrakt, ansökningar och transaktioner. Nu kan dessa signeras och överföras via Internet - snabbt, säkert och juridiskt bindande, vilket underlättar för EDS kunder att kunna göra flera affärer över Internet. Sign On's affär med EDS är det verkliga genombrottet för FormPipe. EDS är genom sin globala närvaro och nära relation med världens stora företag, myndigheter och organisationer en idealisk samarbetspartner för Sign On. Samarbete med EDS påbörjas i Norden och Sign On´s avsikt är att som nästa steg tillsammans med EDS kunna erbjuda FormPipe inklusive drift till kunder i övriga världsdelar. Sign On och Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, kommer inom ramen för Bankernas ID-tjänst erbjuda bankernas kunder att via Internet, i kontakt med myndigheter och företag, kunna elektroniskt identifiera sig och med hjälp av elektronisk signatur underteckna blanketter och dokument. Oslo kommun har under tredje kvartalet slutit avtal med Sign On om rätten att använda FormPipe. Sign On bedömer att motsvarande behov finns bland övriga kommuner i Norge. Sign On Elektroniska blanketter Sign On har under tredje kvartalet sålt större abonnemang till bland annat Handelsbanken, KPMG, SET, LRF Konsult, Hotell och Restauranganställdas förbund, Nordbanken Fastigheter och IHM. Detta och en förändrad prismodell bidrar till en betydande intäktsökning under tredje kvartalet. Kunderna betalar i relation till antal anställda istället för som tidigare betala ett fast pris per abonnemang. Priset för ett abonnemang är med den nya prismodellen från 3,500 kr per företag och uppåt. Avdelningen Sign On Blankettarkiv genererar från och med september ett positivt resultatbidrag på ca 0,7 Mkr per månad, tack vare en kontinuerligt utökad kundbas och därmed återkommande intäkter. Avdelningen Sign On Blanketthotell har under det tredje kvartalet slutit avtal med bland annat SINF (Svensk Industriförening), FAS (Forskningsrådet arbetsliv och socialvetenskap) och Svenska Kyrkans församlingsförbund. Finansiell och övrig information för de tre första kvartalen FormPipe · Nettoomsättningen uppgick till 0,5 Mkr. · Resultat efter finansnetto uppgick till -13,6 Mkr. · Inga aktiverade utvecklingskostnader under perioden. · Resultatet är belastat med kostnader för avyttring av andel i intressebolag. Sign On Elektroniska blanketter · Nettoomsättningen uppgick till 13,5 Mkr. · Resultat efter finansnetto uppgick till -8,8 Mkr. Omsättning och resultat · Nettoomsättningen uppgick till 14,0 Mkr (9,6). · Resultat efter finansiella poster uppgick till -22,4 Mkr (- 23,4). Finansiell ställning Företagets likvida medel och kortfristiga fordringar uppgick per 2001-09- 30 till 12,5 Mkr (38,7). Soliditeten var 61 procent (85). Det egna kapitalet var 10,8 Mkr (39,2), vilket motsvarar ett eget kapital per aktie på 1,49 kronor (5,53). En riktad nyemission på 150 000 aktier tillförde bolaget 4,5 Mkr. Antal aktier efter nyemission är 7.239.000. Investeringar Förvärv av andelar i intressebolag uppgick under första tre kvartalen till 0,0 Mkr (1,4). Försäljningen av hela innehavet (20%) av aktier i Altcom AB innebär en förlust på totalt -1,2 Mkr. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,8 Mkr (1,7). Nya aktieägare Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse har tillkommit som aktieägare genom en riktad nyemission. Detta innebär att Sign On´s ägarkrets utökas med ännu en stark ägare. Bland våra övriga stora aktieägare återfinns 6:e AP- Fonden, Alecta Pensionsförsäkring, Skandia Livförsäkring och Inter IKEA. Framtidsutsikter FormPipe har under tredje kvartalet erhållit en genombrottsorder. Världsomspännande lagstiftning som jämställer elektroniskt undertecknade dokument med sedvanlig namnteckning, kombinerat med marknadens efterfrågan för snabb, säker och juridiskt bindande överföring av dokument över Internet talar för fortsatta framgångar för FormPipe. Sign On Elektroniska blanketter har fortsatt stor potential att utöka med nya kunder bland företag, organisationer och föreningar som alla behöver avtalsmallar, blanketter och dokument. Erfarenhet pekar på att en kund som har börjat använda elektroniska blanketter blir kvar. Detta innebär årligt återkommande intäkter. En ökad användning av datorer och Internet breddar marknaden oavbrutet. Användare av elektroniska blanketter är potentiella användare av och kunder för FormPipe, det är enkelt att utöka tjänsten med säkra elektroniskt signaturer. Sign On förutser därför fortlöpande resultatförbättringar under återstoden av året samt att bolaget uppnår ett balanserat kassaflöde för det fjärde kvartalet 2001. För 2002 förstärks bilden av att året kommer inledas med redan idag avtalade hyresintäkter på åtminstone 15 Mkr. Kommande rapporter / bolagsstämma Bokslutskommuniké 2001 20 februari 2002 Delårsrapport jan-mars 2002 april 2002 Bolagsstämma april 2002 Danderyd den 31 oktober 2001 Bosse Falgard Verkställande direktör Denna halvårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00490/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00490/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar