Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Finansiell information januari-juni

• Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 32,9 Mkr (28,0), en ökning med 18 procent. Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 12 procent, från 14,5 Mkr till 16,3 Mkr.
• Resultat före skatt för första halvåret uppgick till -3,7 Mkr (-2,2). (Fjolårets resultat har rensats från resultat på avyttrade verksamheter om -0,1).
• Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -3,3 Mkr (-1,9).
• Resultat per aktie för första halvåret uppgick till -0,06 kr (-0,04).
• Likvida medel uppgick till 3,7 Mkr (1,9).
• Uppgifter för innevarande år i denna rapport baseras på upprättad proformaresultaträkning avseende månaderna januari och februari för verksamheten i tidigare Wise Group (namnändrat till Dagon AB), sammanslaget med mars månad och kvartal 2 för verksamheten i avknoppade Wise Group.

Sammanfattning av viktiga händelser under andra kvartalet

• Den nya aktien i Wise Group noterades på OMX First North under namnet WISE och handeln inleddes den 16 april.
• JM valde Wise Groups e-Rekryteringsverktyg för att kvalitetssäkra sina rekryteringsprocesser och skapa en överskådlig kandidatbank för framtida rekryteringar.
• Under 2:a kvartalet genomfördes ett antal kostnadsrationaliseringar främst i form av personalreduktioner. Dessa får full effekt under kvartal 3.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

• I juli träffades avtal om förvärv av rekryteringsföretaget K2 Search. Köpeskillingen kommer att erläggas i form av aktier och motsvarar 26,8 Mkr.
• På extra bolagsstämma den 17 augusti godkändes styrelsens förslag om apportemission av högst 66 902 513 aktier i bolaget samt val av ny styrelse.
• För halvårsperioden januari – juni levererade K2 ett rörelseresultat om 3,4 Mkr. Den sammanslagna koncernens resultat för perioden framgår av nedanstående resultaträkning proforma.

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar