Delårsrapport Januari - Mars 2018

Omsättningen uppgick till 21,4 MSEK (18,4).
EBITDA uppgick till 1,6 MSEK (0,6).

Januari - mars 2018

  • Omsättningen uppgick till 21,4 MSEK (18,4).
  • EBITDA uppgick till 1,6 MSEK (0,6).

  • Kassa öde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 0,6 MSEK (-1,2).

  • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 MSEK (-0,8).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (-0,33).

  • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,12 SEK (-0,12).
     

VD-kommentar 

Under det första kvartalet upplevde vi en försäljningsökning om cirka 16 procent jämfört med samma period föregående år, samtidigt som vårt EBITDA-resultat ökade med hela 158 procent jämfört med det första kvartalet 2017. Detta är ett tydligt bevis på att vårt fokus på ökad lönsamhet nu verkligen ger resultat – samtidigt som kunnat koncentrera oss än mer på att lägga grunden för en varaktigt växande försäljning.

 Den positiva utvecklingen har fortsatt under inledningen av det andra kvartalet. Vi har därmed all anledning att förvän- ta oss att helårets försäljning kommer att hamna över föregående års. Detta är givetvis mycket glädjande och stärker vår styrelse i sin beslutsamhet att vid årsstämman 2019 föreslå en utdelning för verksamhetsåret 2018. Detta ska inte ses som en engångsutdelning, utan som en årligen återkommande överföring till våra trogna aktieägare.

 Inom de segment där vi verksamma (barn och baby samt spel och leksaker) fortsätter kanalglidningen – från traditionel- la leksakshandlare till såväl dagligvaruhandel som e-handel. Wonderful Times Group såg tidigt denna förändring och har hittills lyckats väl i den omställning som är nödvändig för att överleva, växa vidare och stärka lönsamheten om man som oss är en aktör inom dessa produktsegment.

 Under våren har Postnord implementerat ett system som innebär att privatförsändelser från Kina blir föremål för de lagstadgade tull- och momsavgifterna samt att dessa verkligen tas ut. Dessutom tar Postnord ut en avgift för att admin- istrera detta arbete. I praktiken innebär detta att privatimporten från Kina begränsas, framför allt av försändelser med ett relativt lågt värde. I vilken utsträckning detta kommer att ha en positiv påverkan på de svenska aktörerna på vår marknad, inklusive WTG, är dock för tidigt att säga.

 I vår bokslutskommuniké skrev jag om hur vi under förra året stärkt vårt erbjudande inom samtliga produktsortiment och att vi fortsätter att arbeta med våra egenutvecklade produkter. Dessa ansträngningar har fortsatt under inlednin- gen av 2018 och kommer att att stå i fokus även under resten av året. Liksom tidigare sker detta parallellt med att vi kvalitetssäkrar vårt sortiment och fokuserar allt mer på produkter och varumärken med hållbarhet som ledord. Personli- gen är jag övertygad om att dessa ansträngningar är en av de främsta förklaringarna till av vi redan etablerat oss som den ledande aktören inom våra segment på den svenska marknaden.

 Som tidigare kommunicerats innebär den överenskommelse som tecknats med samtliga innehavare av konvertibler i WTG att vi kan se fram emot en mycket stabil nansiell situation, med en mycket begränsad nettoskuldsättning. Detta innebär också att vi framgent kommer att kunna vara opportunistiska när det gäller möjligheter att växa genom förvärv. Det nns dock inga garantier för att sådana förvärv kommer att kunna genomföras – och fokus för vårt värdeskapande ligger helt klart på organisk tillväxt, såväl i Sverige som i andra länder i vårt närområde.

 Det är mycket glädjande att kunna konstatera att det första kvartalet, som traditionellt är vår svagaste kvartal, landat så bra. Med detta i ryggen ser vi med tillförsikt fram emot en fortsatt god utveckling under resten av året!

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Prenumerera

Dokument & länkar