Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2018

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695, har den 23 maj hållit årsstämma. Bland annat fattade stämman följande beslut: 

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställda moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat överföres i ny räkning. Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter. Stämman beslutade om omval av Matts Kastengren, Robert Eriksson, Lars Åkerblom och Catherine Ehrensvärd, samt nyval av Ann-Catrin Månsson. Till styrelsens ordförande utsågs Matts Kastengren.

Till ordinarie revisorer valdes det auktoriserade revisionsbolaget BDO AB med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Anna Grimäng Carlman.

Arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Sammansättning av valberedning inför årsstämman 2019

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska äga rätt att sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.

För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller kontakta:

Matts Kastengren, Styrelseordförande, Wonderful Times Group AB
Mobil: 070 – 288 42 80

E-post: matts.kastengren@gillesvik.se

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Prenumerera

Dokument & länkar