Kallelse till årsstämma i XANO Industri AB (publ)

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 10 maj 2012 kl 15:00 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 maj 2012 och dels anmält sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast kl 16:00 måndagen den 7 maj 2012 under adress XANO Industri AB, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping, per telefon 036-31 22 00 eller fax 036-31 22 10, via e post info@xano.se eller via formulär på www.xano.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 maj 2012. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela förvaltaren sin önskan härom.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall registreringsbevis bifogas.

Kallelsen i sin helhet bifogas detta meddelande och kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar samt finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.xano.se den 3 april 2012.

Denna information lämnades för offentliggörande den 2 april 2012 kl. 07:30.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

För ytterligare information kontakta:
» Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar