XANO│Bokslutskommuniké 2012

Helåret
»  Nettoomsättningen var 1 171 MSEK (1 162)
»  Resultat efter skatt uppgick till 67 MSEK (81)
»  Resultat per aktie var 9,85 SEK (11,80)
»  Förvärv av Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och Albins Mekaniska Verkstad AB
»  Avyttring av Eslöv Mekaniska Verkstad AB
»  Förvärv av ÅGES Industrier i Unnaryd AB och ITB Teknik i Unnaryd AB
»  Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK (3,50)

Fjärde kvartalet
»  Nettoomsättningen var 283 MSEK (299)
»  Resultat efter skatt uppgick till 17 MSEK (22)
»  Resultat per aktie var 2,40 SEK (3,15) 

VDs kommentar
Det fjärde kvartalet, i synnerhet december månad, genererade ett svagt utfall. Jämfört med motsvarande period föregående år sjönk faktureringen med 5 procent och rörelseresultatet med 38 procent. Helårsomsättningen blev något högre än under 2011 medan rörelseresultatet föll från 115 till 94 MSEK. Den lägre vinstnivån förklaras främst av realisationsförlusten i samband med avyttringen av EMEK, negativa valutaeffekter och extraordinära kostnader för bland annat etablering av verksamheter i Polen och Kina. Förvärven av ÅGES och ITB Teknik i december har också belastat resultatet i form av transaktions- och räntekostnader. Nyförvärvens resultat tillgodoräknas först från den 1 januari 2013.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
»  Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 februari 2013 kl. 14:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera