XANO│Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen var 814 MSEK (658)

»  Resultat efter skatt uppgick till 73 MSEK (42)
»  Resultat per aktie var 10,80 SEK (6,20)
»  Räntebärande skulder minskade med 167 MSEK
»  Försäljning av industrifastighet i Tallinn
»  Investeringar i ÅGES och ITB Teknik i Unnaryd

Andra kvartalet
»  Nettoomsättningen var 426 MSEK (349)

»  Resultat efter skatt uppgick till 35 MSEK (21)
»  Resultat per aktie var 5,15 SEK (3,10)

VD:s kommentar
Utfallet av koncernens verksamhet under årets andra kvartal blev mycket gott. Jämfört med motsvarande period 2012 var omsättningen 22 procent högre medan resultat före skatt ökade med 58 procent. Sammantaget för första halvåret är motsvarande siffror 24 respektive 60 procent. Den senare inkluderar engångsposter om 16 MSEK, huvudsakligen hänförliga till realisationsvinster vid försäljning av fastigheter. Kassaflödet var starkt och uppgick under delårsperioden till 96 MSEK före investeringar.

     Trenden från mars månad, med en stigande aktivitetsnivå inom merparten av koncernens verksamhetsområden, förstärktes under det andra kvartalet. Inför det andra halvåret varierar förutsättningarna något mellan olika marknadssegment men bedöms totalt sett vara fortsatt goda.

Se vidare bifogad rapport.


För ytterligare information, kontakta:
»   Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00
 

Denna information lämnades för offentliggörande den 9 juli 2013 kl. 13:45.
 

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se


XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen tillhandahåller tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar